Stockholms universitet logo, länk till startsida

Att arbeta med någon som utövat våld i nära relationer

Psykoterapeutisk behandling med människor som utövat våld i nära relationer utifrån det psykodynamiska perspektivet koncentreras ofta kring individens aggressivitet och relaterade känslor, så som ilska, grymhet, sadism och brutalitet. Vad man inte i lika hög utsträckning undersökt är hur man som psykoterapeut ska hantera individens våld i det terapeutiska sammanhanget.

Peter Andersson. Foto: Privat
Peter Andersson. Foto: Privat

Peter Andersson, lärare och forskare vid institutionen för socialt arbete, tar i en ny artikel upp hur psykoanalytisk teori kan användas för att förstå och hantera vad som händer i terapin när man arbetar med en individ som utövat våld mot sin partner och barn, och resonerar om att motöverföring är ett viktigt redskap, där terapeutens egen impulsreglering och känslomässiga förståelse av sig själv också blir viktigt. Terapeuten behöver kunna ta sig in i våldsutövarens förståelsevärld, men också kunna ta sig ur den. 

Andersson, P. (2022). Countertransference and therapeutic holding: Working with a perpetrator of domestic violence, Psychodynamic Practice, DOI: 10.1080/14753634.2022.2047101