Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt En samarbetsplattform för land-hav-integrering (COASTAL)

COASTAL är ett unikt samarbete mellan 29 partners från 8 EU-medlemsstater, som representerar företagare, förvaltningar och vetenskapliga experter inom kust- och landsbygdsföretag som engagerar aktörer och intressenter på alla nivåer genom att kombinera lokal kunskap och vetenskaplig expertis i en medskapandeprocess.

Syftet är att förbättra relationer och samarbeten mellan kustnära, landsbygds- och andra samspelande aktiviteter, genom att gemensamt identifiera problem och utveckla evidensbaserade affärsplaner och policylösningar med fokus på ekonomisk tillväxt, marin fysisk planering, samt miljöskydd, inklusive för vattenkvaliteten i inlandsvatten.

COASTAL-projektet engagerar aktörer och intressenter på alla nivåer genom att kombinera lokal kunskap och vetenskaplig expertis i en medskapandeprocess. Syftet är attförbättrarelationer och samarbetenmellan kustnära, landsbygds- och andra samspelande aktiviteter, genom att gemensamt identifiera problem och utveckla evidensbaserade affärsplaner och policylösningar med fokus på ekonomisk tillväxt, marin fysisk planering, samt miljöskydd, inklusive för vattenkvaliteten i inlandsvatten. COASTAL bidrar till integrerad kust-landsbygds planering och -synergi i sex projektets fallstudieregioner och det bredare EU-territoriet, och utvecklas en hållbar online-plattform för kunskapsutbyte om kust-landsbygds-synergi, med konkreta exempel och verktyg för att stödja samarbeten mellan och hållbar utveckling även på land och hav.

 

South-West Messinia, Greece
South-West Messinia, Greece

Projektbeskrivning

COASTAL är ett samarbete mellan kust- och landsbygdssektorer med flera aktörer för att formulera och utvärdera affärs- och policylösningar, som syftar till att förbättra synergieffekter mellan kust och landsbygd för hållbar regional utveckling och miljöskydd. Detta uppnås genom att utveckla, demonstrera och tillämpa en generisk verktygsuppsättning och prestationsindikatorer genom att kombinera en multi-actor approach med systemdynamikmodellering. Detta gör att vi kan förstå interaktionerna med marknads-, demografi-, miljö- och klimatprognoser och kvantifiera de positiva och negativa externa effekterna. Projektet är organiserat kring sju interagerande arbetspaket (WP), som vart och ett övervakar och/eller ansvarar för olika delar av arbetet under den fyraåriga projektperioden. Dessa arbetsgrupper följs i sex kompletterande europeiska multiaktörslaboratorier (MALs), som utbyter sina verktyg och expertis, bygger ny kunskap i relation till sina egna specifika utmaningar och bidrar till COASTAL Knowledge Exchange Platform för spridning till relevanta intressenter.

Fleraktörsstrategin som tillämpas för att analysera de sociala, miljömässiga och ekonomiska land-havsinteraktionerna kommer att belysa potentiella tvärsektoriella interaktioner och innovationer som kan uppstå genom ett större samarbete mellan havsbaserade och landbaserade företag eller organisationer samtidigt som man tar hänsyn till de korta , effekter på medellång och lång sikt av beslutsfattande och återkopplingsmekanismer på kust- och landsbygdsutveckling.

PROCESSEN

  1. Lokala aktörer och experter deltar i samarbetsövningar för att analysera problem, de bakomliggande orsakerna, föreslå och diskutera lösningar samt validera och tolka effekterna av simulerade affärs- och policybeslut.
  2. Kvalitativa och kvantitativa tekniker kombineras i denna samskapande process med stöd av grafiska verktyg för att få en djupgående förståelse för de systemiska övergångarna som ligger till grund för interaktionerna mellan land och hav.
  3. Dessa systemövergångar syntetiseras och analyseras med systemdynamiska modeller för att producera flera övergångsscenarier för viktiga affärs- och policyindikatorer.
  4. Ur dessa härleds praktiska affärsplaner och policylösningar som enkelt uppdateras i de modeller som används för att stödja analyserna.

I detta projekt leder Stockholms universitet (SU) arbetet med den svenska Norrström/Baltic Sea coastal case study och är med och leder arbetet med den grekiska sydvästra Messinia kustfallsstudien, då SU även driver Navarino Environmental Observatory (NEO). med fokus på klimatet och miljön i Medelhavsområdet

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jean-Luc de Kok

Dr

Flemish Institute for Technological Research (VITO), Belgium

Bastiaan Notebaert

Dr

Flemish Institute for Technological Research (VITO), Belgium

Medlemmar

Georgia Destouni

Professor i hydrologi

Institutionen för naturgeografi
Gia Destouni

Zahra Kalantari

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi
Zahra Kalantari

Publikationer

Mer om projektet

Partners