Doktorandutbildningen och distansstudier

Doktorander jämställs med medarbetare när de bedriver sina forskningsprojekt och med studenter när de deltar i kurser. Det innebär att de kan fortsätta driva sina projekt på samma villkor som andra forskare (inklusive tillgång till lokalerna), och behöver samråda med sin handledare om vilka justeringar som kan behöva göras när det gäller till exempel resor, deltagande i konferenser, etc. Den generella rekommendationen att arbeta hemifrån i största möjliga utsträckning gäller.

För forskarutbildningskurser gäller samma riktlinjer som för övriga kurser vid universitetet, det vill säga att varje institution bedömer vilka delar av verksamheten som sker på plats och vad som sker digitalt. Om avsteg från kursplan behöver göras, till exempel när det gäller examinationsform, ska beslut tas av prefekt eller av prefekt delegerad beslutsfattare och dokumenteras. Om forskarutbildningskurser skjuts upp kan detta komma att innebära du inte kan uppfylla poängkravet innan disputation, och då kan diskussion föras med huvudhandledare om att enstaka kurs kan genomföras efter disputationen. Observera att det innebär att doktorsexamen då inte kan utfärdas direkt efter disputation utan först när hela kurskravet är uppfyllt.

Disputationer

Stockholms universitets målsättning är att disputationer ska genomföras enligt plan. Flera, eller rentav alla, deltagare kan delta på distans via digitala hjälpmedel, företrädesvis Zoom. Kravet att disputationer ska anslås offentligt, och vara öppna för externa deltagare, gäller men detta kan också lösas på distans via anslag och inbjudningslänkar på institutionens hemsida.

Det är ordförande vid disputationen som ansvarar för att alla hör och hörs under pågående disputation.

Här finns mer detaljerade instruktioner för disputationer och licentiatseminarier som gäller för det humanvetenskapliga området

Här finns mer detaljerade instruktioner för disputationer och licentiatseminarier som gäller för det naturvetenskapliga området