Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så bedrivs ett hållbart jordbruk

Ängsmark och betesmark brukar ibland kallas för Nordens tropiska regnskogar eftersom de innehåller en så stor artrikedom. I de jordbruk där djuren får kraftfoder istället för att beta fritt ser forskarna en minskad biologisk mångfald. Regina Lindborg forskar om hur man kan bedriva ett jordbruk som bevarar den biologiska mångfalden.

– Att låta djuren beta lagom mycket inom en hage ger den största mångfalden av växtarter, men det kräver att man inte har för många djur. Med många djur på liten yta sliter man för mycket på landskapet för att bevara den biologiska mångfalden. Även för få betesdjur missgynnar biologisk mångfald eftersom marken då växer igen, förklarar Regina Lindborg som är professor i geografi vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.  

Regina Lindborg porträttbild
Regina Lindborg. Foto: privat.

Hon menar att vi behöver bli bättre på att se till att det fungerar att bruka marken på ett hållbart sätt. Det kan till exempel vara att gå mot ett mer småskaligt jordbruk med färre djur och naturbete, den typ av betesmark som betas lågintensivt under lång tid utan konstgödsling. 

– Men det kommer att minska avkastningen och det har inte alla brukare råd med. Det finns EU-bidrag för att bevara ängs- och betesmarker. Det skulle behövas fler sådana bidrag, till exempel för att bedriva jordbruk där naturbetesmark ingår som en naturlig del. Sverige får pengar från EU till jordbruksbidrag som vi delvis kan fördela efter våra behov, så vi skulle kunna satsa mer på dem som har naturbetesmarker till exempel, säger Regina Lindborg.

 

Behöver bli lättare att köpa naturbeteskött

Samtidigt behöver man hjälpa brukarna att hitta vägar till en marknadsmässig lönsamhet utan att hela tiden skala upp och göra jordbruken allt större. 

– Jag tror att det är viktigt att hjälpa, framförallt medelstora jordbruk, att hitta ett kretsloppstänkande där bete på naturbetesmarker ingår i helheten. Det behöver också bli lättare för konsumenterna att köpa naturbeteskött och lokalt producerat kött. Det borde vara tillåtet för bönder att slakta djuren hemma på gården och att sedan kunna sälja till lokala affärer. Som det ser ut idag måste de flesta, av hygienskäl, skicka iväg djuren till slakthus för att avlivas och sen skickas köttet tillbaka. 

 

Allt hänger ihop i näringskedjor

Hela 22 procent av alla arter vi känner till räknas som ”hotade” eller ”minskande” i Sverige idag. Det är problematiskt eftersom att allt hänger ihop i näringskedjor, förklarar Regina Lindborg. Tar man bort en del av kedjan så är det mycket annat inom ekosystemet som kan påverkas.

– Ett klassiskt exempel är från Kina där man jagade bort fåglarna som åt upp de frön som jordbrukarna sådde, men då fick de istället en insektsinvasion eftersom att fåglarna också åt upp en del av de skadeinsekter som förstörde grödorna. 

Den biologiska mångfalden är också en försäkring mot hur klimatförändringarna påverkar vår miljö. 

– Vi vet inte vilka arter som kommer klara klimatförändringarna. Därför är det viktigt att till exempel ha flera arter av humlor och bin som kan pollinera våra grödor. Det finns också en etisk aspekt, att det är vårt ansvar att bevara den biologiska mångfalden för kommande generationer.

 

Vad krävs för att mångfalden ska bevaras?

En riktlinje som ibland diskuteras är att minst 20 procent av landskapet måste vara naturliga eller halvnaturliga miljöer för att mångfalden ska bevaras. Med naturlig eller halvnaturlig mark menas till exempel naturbetesmarker eller små miljöer i landskapet såsom vägkanter, åkerholmar eller skogsbryn som även de ofta hyser en stor biologisk mångfald.  

För att en mångfald av växter och djur ska kunna överleva i jordbrukslandskapet krävs att det finns olika typer av miljöer de kan spridas mellan och att landskapet inte är för monotont, det vill säga enbart består av stora fält eller skogplaneringar. 

– Om de olika miljöerna är alltför små i storlek eller ligger för långt ifrån varandra riskerar arter att dö ut lokalt även om man sköter miljöerna på ett bra sätt. Därför är det viktigt att ersättningarna till brukare baseras utifrån ett landskapsperspektiv, dvs att man ser till hela landskapets struktur och kvalitet samt hur olika miljöer kopplas ihop.

Regina Lindborgs tips för att gynna ett hållbart jordbruk och den biologiska mångfalden

•    Minska din köttkonsumtion
•    Handla naturbeteskött
•    Handla från lokala bönder
•    Ät inte kött som producerats på avverkad regnskog (bland annat från Brasilien)

Regina Lindborg står bredvid en ko.
Regina Lindborg. Foto: privat.