Stockholms universitet logo, länk till startsida

Betygssystem och betygsfördelning

Stockholms universitet använder generellt en sjugradig betygsskala som är relaterad till de förväntade studieresultaten som gäller för kursen/ utbildningen. Undantagsvis förekommer andra betygsskalor vilket i så fall framgår av kursplan/utbildningsplan.

Den sjugradiga betygsskalan är graderad A, B, C, D, E, Fx samt F, där A utgör högsta betyg och E lägsta godkända betyg. Betygen Fx samt F utgör olika grader av underkänd. Betygen bestäms utifrån studentens prestation i förhållande till kursens förväntade studieresultat och betygskriterier, oberoende av andra studenters prestationer.

A Utmärkt
B Mycket bra
C Bra
D Tillfredsställande
E Tillräckligt
Fx Underkänd, något mer arbete krävs
F Underkänd, mycket mer arbete krävs

I kursplanen ska anges vilka betygsskalor som tillämpas och för vilka delar av kursen de används samt om det ingår ett kompletteringsförfarande vid betyget Fx.

Betygsskala för kurser inom Juristprogrammet

Följande betyg används enbart för kurser lästa inom Juristprogrammet:

Med beröm godkänd (AB)
Icke utan beröm godkänd (BA)
Godkänd (B)

Betygsskala för VFU-kurser inom lärarutbildning som omfattar mer än tre högskolepoäng

För kurser som omfattas av den nationella regeln ovan är godkända betyg väl godkänd och godkänd; underkänt betyg är underkänd.

Förutom huvudregeln om sjugradig betygsskala och den särskilda regeln för kurser inom Juristutbildningen samt för VFU-kurser inom lärarutbildning är följande generella undantag tillåtna:

• kurs eller del av kurs som omfattar mindre än 4,5 högskolepoäng,
• kurs eller del av kurs, oavsett poängomfång, som till övervägande del består av t ex laborationer, praktik eller exkursioner.

För sådana kurser eller delar av kurser kan antingen en tvågradig- (godkänd/underkänd) eller en tregradig betygsskala (väl godkänd, godkänd/underkänd) användas.

I en kurs som betygssätts med sjugradig skala får dock antalet högskolepoäng som bedöms enligt en tvågradig eller tregradig skala inte överstiga hälften av kursens poängtal.

ECTS Grading Table – Jämförbar betygsfördelning

ECTS Grading Table (EGT) innebär att för varje avslutad kurs anges fördelningen av godkända betyg per betygssteg. Varje lärosäte ger betyg enligt sin lokala betygsskala men inkluderar EGT i studieintyg. Tabellen kan jämföras med betygsfördelningen på motsvarande kurser vid ett annat lärosäte, och skapar på så sätt jämförbarhet utan att gå omvägen över en annan betygsskala. EGT ges dock bara för kurser som funnits i två år.


De studenter som så begär ska få EGT inkluderat i sina studieintyg för kurser med resultat under minst två år.

Betyg i examensbeviset

I examensbeviset anges i en not vilken betygsskala som används för varje kurs.

  • Endast betyg på hel kurs kan ingå i examen.
  • Medelbetyg ges inte för en examen.
  • För tillgodoräknade studier/kurser anges inte betyg.

Läs mer i Styrdokument - regelboken

Kontakta Examensenheten

E-post

Examen grundnivå och avancerad nivå
examen@su.se

Examen forskarnivå
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier
transfer@su.se

Verifikationer
verification@su.se

Telefontid

Tisdag och torsdag 10.00-11.00
Telefon: 08-16 10 85

Mottagning endast efter tidsbokning.

Boka tid via telefon eller e-post.

Besöksadress

Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida