Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

VAL - inriktning förskollärare

Programmet Vidareutbildning av förskollärare (VAL) riktar sig till dig som arbetar inom förskolan men saknar förskollärarexamen. Genom VAL kan du komplettera din tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet så att du uppnår en förskollärarexamen och blir behörig att bli legitimerad förskollärare.

Förskollärare som går och håller barn i handen på en stig genom skogen. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du vara anställd på en förskola och ha arbetat med en förskollärares arbetsuppgifter under minst åtta år i en omfattning av minst 75% (varav minst tre sammanhängande år), sex månader innan sista ansökningsdag.

För att bli antagen till utbildningen krävs också att du ska kunna uppnå förskollärarexamen inom programmets omfattning om 120 hp. Det innebär att du måste ha minst 30 poäng i tidigare förskollärarutbildning eller lärarutbildning. Du kan också ha minst 30 högskolepoäng i kurser som är inriktade mot årskurs F-3.

Du kan eventuellt göra en behörighetsvalidering om du har minst 30 högskolepoäng i andra ämnen eller motsvarande. Som motsvarande menas avslutade utbildningar inom Montessori, Reggio Emilia, Waldorf och fritidsledare.

Läs mer om vad validering innebär under rubriken ”Mer information” nedan.

Antagning till programmet sker både vår- och höstterminer men kurserna i programmet startar endast på höstterminer. Det betyder att du som söker till VAL hösten 2021 (ansökning 15 mars -15 april) kommer validera under höstterminen 2021 och starta dina studier höstterminen 2022.

Du som söker till vårterminen 2022 (15 september -15 oktober) kommer validera under vårterminen 2022 och starta dina studier höstterminen 2022.

 • Programöversikt

  Utbildningens upplägg och omfattning utgår ifrån examensmålen och dina enskilda behov av komplettering som i sin tur är beroende av dina tidigare meriter i form av högskoleutbildning och yrkeserfarenhet.

  Du får en individuell studieplan när du antas till utbildningen. Studieplanen utgår från dina behov av kurser efter validering av tidigare högskoleutbildning och/eller relevant yrkeserfarenhet från arbete på förskola eller i förskoleklass. Inom programmet kommer du att läsa kurser inom den utbildningsvetenskaplig kärnan (UVK)  samt eventuellt kompletterande kurser inom det förskolepedagogiska området.

  För dig som studerar för att komplettera din yrkeserfarenhet krävs att du läser kurser inom UVK som omfattar 30 hp samt ett självständigt arbete.

  Studieform och studietakt

  Undervisningen i UVK-kurserna är på halvfart och sker både digitalt och på campus. Beroende på vilka kompletterande kurser du behöver läsa inom det förskolepedagogiska området kan det innebära studier på annat lärosäte  som ger utbildning inom VAL med inriktning mot förskollärare, samt eventuellt annan studietakt.

  Kurser vid Stockholms universitet som ingår i programmet

  Kurserna är på grundnivå och ingår i området utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Det är kurser som ingår i alla lärarutbildningar i Sverige.

  Följande kurser inom UVK och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ingår i programmet ges vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Barns utveckling och lärande - VAL (UB14VU), 5hp

  Pedagogisk dokumentation, didaktik, etik och läroplansteori – VAL (UB15VU), 5hp

  Ledarskap, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete - VAL (UB16VU), 10 hp

  Förskoledidaktik, vetenskaplig teori och metod - VAL (UB17VU), 5 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning I, VAL-programmet för förskollärare (UB21VU), 7,5 hp

  Specialpedagogik - VAL, 5 hp, (Ges vid Specialpedagogiska institutionen)

  Självständigt arbete – VAL inriktning förskollärare (UB20VU), 15 hp

  Kurser inom det förskolepedagogiska området

  Det framgår i din individuella studieplan om du även ska läsa kompletterande kurser inom det förskolepedagogiska området för att kunna uppnå förskollärarexamen. Vid behov erbjuds därför kurser eller delmoment vid Göteborgs universitet där VAL ges helt på distans.

  Självständigt arbete

  I utbildningen ingår att du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) inom det förskolepedagogiska området. Du måste ha fullgjort ett självständigt arbete för att kunna erhålla en förskollärarexamen.

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Vad innebär validering?

  Validering innebär att du ska kunna visa att du har de kunskaper och färdigheter inom förskolepedagogik, som krävs för förskollärarexamen. Kunskaperna kan du ha fått genom tidigare utbildningar eller genom arbete i förskola.

  Valideringen innebär i praktiken att du får skriftliga uppgifter där du beskriver hur du tillämpar dina kunskaper i ditt arbete som förskollärare, och framför allt motivera dina val utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, det vill säga forskning, teorier och litteratur som du ska vara förtrogen med. Varje uppgift täcker ett område inom det förskolepedagogiska området.

  Du kommer att arbeta med valideringen under 3–4 månader under din första termin i VAL-utbildningen.

  Du bestämmer själv hur mycket du vill skiva på varje uppgift men du ska skriva så mycket att du tycker att du svarat på uppgifterna och visat på ditt kunnande i förskolepedagogik. Viktigt att tänka på att varje uppgift motsvarar en kurs som omfattar 7,5–22,5 högskolepoäng.

   

 • Kontakt

  Om du har frågor om behörighet, ansökan, din studiegång, examen eller behöver studievägledning inom VAL - inriktning förskollärare mejla till: val@su.se

  Om du har frågor om registrering på kurs, schema eller övriga studieadministrativa frågor gällande kurserna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är du välkommen att kontakta utbildningsadministratör Malin Håkansson.

  Om du har frågor om som rör innehållet i kurserna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kontakta programansvarig Bodil Halvars.

  Behöver du vägledning kring förskollärarutbildning och olika vägar till förskollärarexamen är du välkommen att kontakta Barn- och ungdomsvetenskaliga institutionens studie- och karriärvägledare inom förskollärarutbildning.