Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Laborativ arkeologi - masterkurs

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete. Centrala komponenter här är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, och genomförandet av en undersökning. På kursen skolas su även in i det vetenskapliga och kollegiala gransknings förfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete, att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi inriktning Laborativ arkeologi. Endast registrering.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av seminarier och handledning. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisnings- och examinationsform VT21:

  Undervisningen sker i Wallenberglaboratoriet eller via Zoom.
  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annans students examensarbete.

   

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Självständigt lägga upp och genomföra en vetenskaplig undersökning enligt rådande laborativ arkeologisk vetenskaplig praxis.
  - Formulera syfte och centrala frågor i förhållande till ett relevant laborativ arkeologiskt vetenskapligt problem.
  - Identifiera och avgränsa ett källmaterial för att analysera detta problem.
  - Söka relevant forskningslitteratur och förhålla sig till aktuellt forskningsläge.
  - Kritiskt värdera och tolka källor och tidigare forskning för att kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet.
  - På ett självständigt sätt anknyta forskningsuppgiften till relevanta teoretiska perspektiv, kontexter eller olika tolkningsperspektiv.
  - Författa en strukturerad och språkligt korrekt redovisning ev den vetenskapliga undersökningen.
  - Tydligt presentera den egna undersökningens huvudresultat på engelska.
  - Försvara sitt arbete och kritiskt granska andras arbeten.
  - Förklara och utvärdera hur det egna examensarbetet bidrar till kunskapsutveckling.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

   

  Examinator

  Examinator får inte ha varit handledare för examensarbetet.

  Lena Holmquist
  E-post: lena.holmquist@arklab.su.se

  Sven Isaksson
  E-post: sven.isaksson@arklab.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Lena Holmquist
  E-post: lena.holmquist@arklab.su.se