Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv II

Kursen ger en breddning och fördjupning av Antikens kultur och samhällsliv I inom valda specialområden, där särskilt aspekter på historia, arkeologi, topografi och konst behandlas. En mindre skriftlig uppgift (uppsats) ingår också där studenten lär sig att självständigt söka efter kunskap och formulera egna svar.

Mosaik av kejsarinnan Theodora, San Vitale, Ravenna. Foto: Foto: Alinari Archives / Universal Images
Kursens mål är att ge dig fördjupade kunskaper i antikhistorisk metodik och källmaterial samt breddade kunskaper i grekisk och romersk historia och samhällsliv, i religions- och idéhistoria, vetenskap och litteratur. Du får även breddade kunskaper i grekisk och romersk ekonomisk och social historia liksom fördjupade kunskaper i medelhavsländernas materiella kultur, i grekisk och romersk konst. Kursen ger dig förmågan att skriftligt referera och diskutera smärre antikvetenskapliga problem.
 
 • Kursupplägg

  Antikens kultur och samhällsliv II är uppdelad i fem delkurser:

  Aspekter på antik historia, 8 hp
  Fallstudier kring antik historia, 4 hp
  Skriftlig uppgift, 6 hp
  Medelhavsländernas arkeologi och topografi, 6 hp
  Antikens konst, 6 hp

  Delkurser

  Aspekter på antik historia (8hp) avser att ge dig en breddning och fördjupning av notsvarande delar av grundkursen, särskilt vad beträffar antikhistorisk metodik och källmaterial, Samhälls- och rättskunskap samt religions- och idéhistoria.

  Fallstudier kring antik historia (4hp) avser att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter om antik historia med hjälp av PBI-metoden (Problem Baserad Inlärning). Kursen syftar till att aktivera studentens egna initiativförmåga och det självständiga tänkandet med hjälp av självstyret lärande som genomförs individuellt och i grupp kring en fallstudie som berör ett större tema inom antik historia. Grupparbetets resultat redovisas i en skriftlig rapport som ventileras i ett gemensamt seminarium.

  Skriftlig uppgift (6 hp) avser att ge en introduktion till vetenskapliga former och arbetssätt från problemformulering till materialinsamling och analys. I kursen ingår littertursökning, enklare källforskning och författandet av en skriftlig uppgift (uppsats) av begränsat omfång.

  Medelhavsländernas arkeologi och topografi (6 hp) avser att ge en breddning och fördjupning av motsvarande delar av grundkursen.

  Antikens konst (6 hp) avser att ge en breddning och fördjupning av motsvarande delar av grundkursen. I delkursen ingår musiebesök.

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier, gruppövningar och museibesök.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna/ha:
  - kommunicera antikvetenskapliga problem i tal och skrift, samt kunna reflektera och göra bedömningar kring ämnets innehåll, metoder och teorier.
  - uppnått ett förhållningssätt som visar på fördjupade insikter kring etiska frågor inom ämnet.
  - ökat din förmåga att återge, tolka och dra slutsatser kring ämnets olika aspekter.
  - använda din kunskap och förståelse kring innehållet i kursens olika delmoment, vilket inkluderar förmåga till reflektion och slutsatser med egna ord.
  - breddat och fördjupat sin kunskap om de antika kulturerna och dels uppnått en ökad förståelse för de inom vetenskapliga metodologiska och teoretiska diskussionerna.

  Examination

  Delkurserna Aspekter på antik historia, Medelhavsländernas arkeologi och topografi samt Antikens konst examineras genom en hemskrivning, samt löpande muntliga och/eller skriftliga uppgifter (PM).

  Delkurs Fallstudier kring antik historia examineras genom skriftlig och muntlig presentation av en fallstudie.

  Delkurs Skriftlig uppgift examineras genom att skriva en uppsats.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fastställd av institutionsstyrelsen 2013-05-23

  ASPEKTER PÅ ANTIK HISTORIA (8hp)

  • Hedrick, C. W., Ancient History: Monuments and Documents. Malden, MA: Blackwell 2000, s. 174.
  • Hall, J. M., A History of the Archaic Greek World : ca. 1200-479 BCE. Oxford: Blackwell 2007, s. 321.
  • Iordanoglou, D. & M. Persson, “Tidigare än, men ändå samtida.” Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 93-134, 2012. Tillgänglig pdf via Lychnos hemsida.
  • Dench, E., Romulus’ Asylum: Roman Identities From the Age of Alexander to the Age of Hadrian. Oxford: Oxford University Press 2005. Tillgänglig via SUB som pdf! Urval enligt lärares anvisning.
  • Ogden, D. (utg.), A Companion to Greek Religion. Malden, Mass.: Blackwell 2007. Tillgänglig via SUB som pdf! Urval enligt lärares anvisning.
  • Rüpke, J. (utg.), A Companion to Roman Religion. Chicester: Wiley-Blackwell2011. Tillgänglig via SUB som pdf! Urval enligt lärares anvisning.
  • Andreau, J. & R. Descat, The Slave in Greece and Rome. Madison: University of Wisconsin Press 2012, s. 232.
  • Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.iep.utm.edu/
  • Samt artiklar enl. lärarens urval

  MEDELHAVSLÄNDERNAS ARKEOLOGI OCH TOPOGRAFI (6 hp)

  • Alcock, S. & Osborne, R. (utg.), Classical archaeology (Blackwell Studies in Global Archaeology), Blackwell Publ., Oxford 2007, 464 s. Urval enl.lärares anvisning.
  • Olsen, B., Från ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Studentlitteratur, Lund 2003, 286 s.
  • Barker, G. & Rasmussen, T., The Etruscans. Blackwell Publishers. Oxford 1998. Urval enl.lärares anvisning.
  • Greene, K., The archaeology of Roman economy. University of California Press. Berkeley 1990. 192 s.
  • Laurence, R., Roman Pompeii: space and society. Taylor & Francis, London rev. ed. 2006. 240 s.
  • Samt artiklar enl. lärarens urval

  ANTIKENS KONST (6 hp)

  • Clarke, J. R., Art in the lives of ordinary Romans, University Presses of California, Columbia and Princeton (paperback), CA 2006, 420 s.
  • Pollitt, J.J., Art in the Hellenistic Age. Cambridge University Press, Cambridge 1986. 263 s. Urval enl. lärares anvisning.
  • Zanker, P., The power of images in the age of Augustus (Jerome lectures, 16 ser.). University of Michigan Press, Ann Arbor 1988. 339 s.
  • * The Art of Greece. 1400-31 B.C. Sources and documents, J. Pollitt (utg.), Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1965. Urval enl. lärares anvisning.
  • Beard, M., & Henderson, J., Classical art: From Greece to Rome, Oxford University Press, Oxford 2001, 298 s.
  • Niels, J., The Parthenon frieze, Cambridge University Press, UK, 2006 (Paperback) 316 s.
  • Samt artiklar enligt lärarens urval.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör