Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anton LarssonDoktorand

Om mig

Född 1994, i Uddevalla. Filosofie kandidatexamen i kulturarvstudier med arkeologisk inriktning vid Göteborgs universitet 2016, och filosofie masterexamen i arkeologi vid samma lärosäte 2018. Mina studier kretsade längre kring historisk industriarkeologi, bl.a. det framväxande industrisamhällets teknologiska utveckling och ekologiska konsekvenser, med fokus på framförallt det bohuslänska sillfisket på 1700-talet.

Vid sidan av studierna har jag under många år varit förtroendevald i bl.a. Göteborgs Arkeologiska Studentförening och Fornminnesföreningen i Göteborg. Under min tid som student på GU utförde jag även arkeologiska uppdrag kopplade till mina specialiteter när tillfälle gavs, bl.a. åt Bohusläns museum och Kulturlandskapet, vilket efter examen 2018 följdes av ett års anställning som fältarkeolog vid Kulturlandskapet. Jag lämnade uppdragsarkeologin i september 2019 då jag påbörjade min doktorandanställning vid Stockholms universitet.

 

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt ligger inom ramen för temat Rumslighet och plats i modern humaniora, och kretsar kring jordskred i Västsverige, landets mest skredtäta region, under perioden 1000-1900 e.Kr. Målsättningen är att utifrån bl.a. arkeologisk och arkivhistorisk data studera lokalsamhällens interaktioner med jordskreden och de rumsliga förändringar de medförde i landskapet, samt hur dessa naturkatastrofer har påverkat äldre fornlämningsplatser. Detta ämne har aktualiserats av de pågående klimatförändringarna, vilka bedöms öka skredfrekvensen både i Sverige och globalt. Jordskred riskerar bli ett allt oftare förekommande fenomen, vilket kommer kräva stora insatser både ifrån samhället överlag och inom kulturmiljösektorn specifikt.