Stockholms universitet logo, länk till startsida

Adam KjellgrenDoktorand

Om mig

Jag är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet sedan september 2018. 

Forskning

Min avhandling handlar om hur feministiska teoretiker begreppsliggjort förhållandet mellan myt och politik.

Feminister har debatterat mytens och mytmakandets politiska potential sedan det förra århundradets mitt. I Det andra könet från 1949 använder den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir ordet »myt« om föreställningar som enligt hennes tolkning möjliggjort och vidmakthållit mannens förtryck av kvinnan. Flera senare feministiska teoretiker, verksamma från och med 1960-talets slut, väljer däremot att tala om myter i positiva ordalag, för att beteckna företeelser som de anser kan främja feminismens sak och bidra till kvinnors frigörelse. Frågan blir snabbt omdiskuterad. I en recension av konstvetaren Estella Lauters Women as mythmakers från 1984 – tillägnad konstnärer som försöker skapa nya, mindre patriarkala myter – konstaterar recensenten att det »finns kanske inget mer kontroversiellt ämne inom samtida feministisk teori än mytens roll i framställandet och formulerandet av en feministisk världsbild.« 

Till dem som engagerar sig i debatten hör flera av 1900-talets ledande feministiska teoretiker, bland vilka jag har valt att fokusera på framför allt tre. I min avhandlings blickfång står den ovan nämnde Simone de Beauvoir (1908–1986) samt två amerikanska feministiska filosofer: den katolskt skolade men sedermera »post-kristna« teologen Mary Daly (1928–2010) och vetenskapsteoretikern Donna Haraway (f. 1944). 

Huvudhandledare

Karin Dirke och Victoria Fareld

Handledare

Stefan Arvidsson

Publikationer

»Mythmaking as a feminist strategy: Rosi Braidotti's political myth«, Feminist theoryhttps://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464700119881307

»Tre tankar som hjälper demokratin att stå emot populismens myter«, DN Kultur 13/02–2020. https://www.dn.se/kultur-noje/tre-tankar-som-hjalper-demokratin-att-sta-emot-populismens-myter/

»Är strategisk hopplöshet klimatkrisens enda lösning?«, DN Kultur, 16/07-2019. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/adam-kjellgren-ar-strategisk-hopploshet-klimatkrisens-enda-losning/

»Därför behöver vi tala om myternas betydelse i politiken«, DN Kultur, 17/07-2018. https://www.dn.se/kultur-noje/darfor-behover-vi-tala-om-myternas-betydelse-i-politiken/