Stockholms universitet logo, länk till startsida

Helena Bani ShorakaUniversitetslektor, Studierektor tolkning

Om mig

Jag arbetar som lektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och är sedan hösten 2019 studierektor för tolkutbildningarna på TÖI. Jag disputerade 2005 i ämnet iranska språk vid Uppsala universitet med en avhandling som handlade om flerspråkighet och kodväxling i azerbaijanturkiska familjer i Teheran. Som sociolingvist rör min forskning flerspråkighet på olika nivåer och från olika perspektiv. 

Undervisning

Jag undervisar i tolkningsteori både på grundnivå och avancerad nivå. I mitt dagliga arbete möter jag olika kategorier av tolkar under utbildning: tolkar i offentlig sektor (talade språk), teckenspråkstolkar och konferenstolkar. Jag är involverad i kurs-, programutveckling inom flera utbildningsprogram och också verksamhetsutveckling på Tolk- och översättarinstitutet. I mina arbetsuppgifter ingår även handledning av uppsatsstudenter med inriktning mot både tolkning och översättning.

Forskning

Jag är sociolingvist och intresserar mig särskilt för flerspråkighetsfrågor och interaktionsforskning. Från att nästan uteslutande ha arbetat med forskning som beskriver sociolingvistiska fenomen har jag under senare år valt att arbeta med projekt som tar steget vidare och också bidrar till förändring. Detta innbär två saker. Det ena är att projekten jag arbetar med tar sikte på ett förändringsarbete, och förändringsarbete innebär ett särskilt fokus på organisationers strukturer och dynamik. Det andra är att långsktigt, hållbart förändringsarbete endast kan ske tillsammans med dem vars verksamheter man studerar. Samverkan på olika sätt löper därför som en röd tråd i alla de projekt jag är involverad i.

Att arbeta med att skärpa samverkan mellan akademin och det omgivande samhället kan förstås ske på en mängd olika sätt. Här är exempel på pågående och avslutade projekt.

1-Metodutveckling för interprofessionell samövning
Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) är en satsning som initierades av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) 2020 för att arbeta med metodutveckling gällande samövningar mellan TÖI:s tolkstudenter och studenter på andra akademiska yrkesutbildningar. För närvarande övar tolkstudenter på olika terminer med socionomstudenter på termin 7 och läkarstudenter på termin 9. Inom kort planeras samövningar med polisstudenter.

2-Tolkarenan
Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. En gång per år arrangeras ett evenemang för publik som också sprids fritt via Stockholms universitets hemsida.

3-Samverkan om forskning och skolutveckling (SoFoSko)
SoFoSko 1, Helsingborgsprojektet (2020-2021) och SoFoSko 2, Katrineholmsprojektet (2021-2022)
Syftet med samverkansprojekten är tudelat. Det handlar å ena sidan om att förbättra de organisatoriska och pedagogiska förutsättningarna för utbildningen och undervisningen på skolorna, med sikte på att nå ökad måluppfyllelse och genomströmning för fler elever genom ökad motivering och ökad närvaro. Å andra sidan handlar det om att utveckla, synliggöra och sprida former och metoder för praktik- och undervisningsnära samverkan.

4- Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov (Samsas) 2020-2022
Projektet syftar till att utveckla former och strategier för fördjupad samverkan mellan forskare och skollärare med målet att möta ett väldefinierat och konkret utbildningsbehov: litterarisering av nyanlända elever i gymnasieåldern. Projektet syftar också till att lägga grunden för en lösning på det identifierade utbildningsbehovet. Projektet finansieras av den humanvetenskapliga områdesnämndens utlysning ”Medel för samverkansinitiativ”.

5-Samverkan om forskning om strategier för ord (Sofostro) 2021-2022
SoFoStro bygger på samverkan mellan forskare och lärare (svenska som andraspråk, SO och NO) på språkintroduktion och vägen mot en hållbar ordundervisning. Syftet är att beskriva ett antal olika sätt att implementera en beprövad arbetsmodell för explicit ordundervisning och kritiskt diskutera relationen mellan didaktiska val och didaktiska implikationer.

6- "Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever" (2016-2020)
Syftet är att främja integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern genom att arbeta fram och tillämpa en modell för utbildning och undervisning som ökar de nyanlända elevernas möjligheter att inom rimliga tidsramar ta sig vidare i utbildningssystemet och/eller yrkeslivet.

7- "Koreografin – interaktivitet, språk och integration. Metodutveckling för normkreativ scenkonst" (2018-2020) 
Projektet drivs av Johanssons Pelargoner och Dans och ska främja flerspråkig scenkonst genom att skapa normkreativa kulturupplevelser på olika språk. Nyanlända och etablerade elever ska få möjlighet att mötas bortom språkbarriärer. Jag ingår i referensgruppen och bidrar med kunskaper om flerspråkighet, tolkning och översättning.

8- "Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i behov av språktolk" och delprojektet "Tolkmedierade samtal vid smärtrehabilitering", Danderyds Sjukhus (2017-2018).
Syftet är att öka kunskapen om rehabiliteringsprocessen för personer med långvarig smärta. Vad innebär det för rehabiliteringen att kommunikationen mellan patient och personal behöver ske med hjälp av tolk? Rapporten kan du läsa här.

9- "Narrativ Praxis". Fortbildning i Narrativ praxis för personal inom välfärdsprofessioner. Detta är ett sätt att ta vara på den tysta, erfarenhetsbaserade kunskapen hos vårdpersonal. I september 2018 publicerade vi metodboken Kompetensen att lyssna.

10- "Rehabilitering med kultur", Danderyds Sjukhus (2017)
Ett följeforskningsprojekt som handlar om att studera tolkstödd rehabilitering av patienter med kroniska besvär med hjälp av kulturaktiviteter. Förljeforskningen rapporterades i två delar: del 1 och del 2.

 

Forskningsprojekt