Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mats BerglundSektionschef

Forskning

Min forskning rör livet i städerna under den förindustriella tiden. Fokus ligger på vanligt folks livsvillkor, men också på genusförhållanden och på den politiska kulturen som omgärdade livet i städerna. Min doktorsavhandling, (2009) handlade om upplopp och gatuoroligheter i Stockholm under 1700-talet och första halvan av 1800-talet. Utifrån rättsmaterial, tidningar, dagböcker och riksdagsdebatter undersökte jag de större upploppen som skedde under tidsperioden. Jag kunde bland annat se hur upploppen blev allt mer politiska till sin karaktär, men också hur myndigheterna förändrade sin strategi för att minska oroligheternas skadeverkningar; från en passivt iakttagande hållning under 1700-talet till en aktiv och våldsam konfrontationssökande strategi under 1800-talets första hälft. Därmed blev också oroligheterna blodigare med flera dödsfall kring 1800-talets mitt.

Efter disputationen har jag ägnat min forskning dels åt hungerupploppen i Norrköping och Göteborg under vintern 1799/1800 och dels åt en jämförande studie av oroligheter i Stockholm och Köpenhamn.

Jag har min institutionella hemvist på Stads- och kommunhistoriska institutet i Stockholm, men är även knuten till Umeå Group for Premodern Studies (UGPS) vid Umeå universitet.

Nyckelord: Stadshistoria, politisk kultur, Stockholm, upplopp

Forskningsprojekt

Gender perspectives on preindustrial urban crowds

Feeding the city. Grain supply of Swedish pre-modern cities and towns

The dynamic era of stagnation. Stockholm c. 1690–1860

Valda publikationer

Mats Berglund, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848, 2009. Diss.

Mats Berglund, ”’Ett odygdigt leverne’. Om Södermalmsupploppet 1719 och glasbruksgatorna i Katarina församling”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift; 59/2010, 2010, s. 28–46.

Mats Berglund, ”Soldater och stadsbor i förindustriellt gatuvåld. Stockholm, 1719–1848”, i Maria Sjöberg (red.) Sammanflätat. Civilit och militärt i det tidigmoderna Sverige, Opuscula Historica Upsaliensis; 40, s. 15–28, 2009.

Mats Berglund (red.), City Strolls / Sakta vi gå genom stan. Stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson den 31/5-2005, 2005.