Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johanna UngaAdjunkt

Om mig

Adjunkt

Studierektor för förskollärarprogrammet och kurser i förskoledidaktik

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Våren 2013 började jag arbeta med undervisning i förskollärarutbildningen. Jag är legitimerad förskollärare och lärare mot yngre åldrar med Reggio Emilia-inspirerad inriktning och har främst arbetat med förskolans yngsta barn, de i åldern 1-3 år. Mina forskningsintressen är bland annat yngre barns lärande och utforskande, matematikdidaktik i förskolan, pedaogogisk dokumentation och pedagogiska miljöer.

 

Undervisning

Kursansvarig för och undervisar i Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori, 7.5 hp.
Kurskod: UB214Y. Kursen ges inom Förskollärarprogrammet termin 2.

 

 

Forskning

Forskningsprojekt

Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

Publikationer

I början av 2013 licputerade jag i förskoledidaktik med licentiatavhandlingen Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet. I förskolan är det vanligt att matematiken främst handlar om det som sker i barnens vardag eller fokuserar på barnens förståelse av matematiska begrepp. Synen på matematik i förskolan håller dock på att vidgas och inbegripa barns egna teckenskapande och kroppsliga erfarenheter. Licentiatavhandlingens övergripande syfte är att experimentera och utforska hur barns engagemang och kreativitet kan tas tillvara, samtidigt med att barnen kan utveckla sina kunskaper kring matematikens värld med dess procedurer och regler. Utifrån de franska filosoferna Gilles Deleuze’s och Félix Guattaris immanenta perspektiv och transcendentala empirism och Reggio Emilias pedagogiska filosofi, har jag experimenterat kring matematik och de yngsta förskolebarnens experimenterande och potentialitet. Förskoledidaktiskt synliggör studien vikten av att pedagoger uppmärksammar och ”lyssnar” till barns experimenterande och teckenskapande, för att inte stoppa barns potentialitet och det som är i tillblivelse. Detta förutsätter en miljö som inbegriper de hundra språken och som gör ett kollektivt experimenterande möjligt där tankar och idéer kan delas i en ”tillsammansskap”.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in…

    2013. Johanna Unga.

    Avhandling (Lic)

    In preschools it is common that mathematics mainly focuses on how children learn mathematics through everyday activities, or on children´s understanding of mathematical concepts. However, views on mathematics-learning are today deepened and extended, and embrace children’s own mathematical signs, visual representations and bodily experiences. The overall aim of this thesis is to experiment with how this extended view in which children´s engagement and creativity is affirmed, simultaneously as they are developing knowledge about the world of mathematics with its procedures and rules. With inspiration from the French philosophers Gilles Deleuze´s and Félix Guattari´s immanent ontology and transcendental empiricism, and from the pedagogical philosophy of the preschools in Reggio Emilia, I have experimented both with mathematics, and with toddlers’ explorations and potentiality. The research-material primarily consists of video observations and documentations, and it is taken from a project with a mathematical topic through a cooperative work by me, preschool teachers and children aged 1–3 years. Methodologically the work is based on one example from the project where some children explores and experiment on geometric objects. In relation to the example some concepts from Reggio Emilia’s pedagogical thinking and Deleuze´s and Guattari´s immanent ontology are put to work, by focusing on the connections that emerge. The study make visible that children explore and experiment with mathematics in what in the study has called “a relational field of potentiality”. In relation to preschool didactics the study stresses the importance of teachers paying attention to and “listening” to children’s experimentations and sign-making, in order not to interrupt what is emerging/becoming. This requires an environment that embraces “the hundred languages” and enables collective experimentation for thoughts and ideas to be shared in “togetherness”.

    Läs mer om Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in…

Visa alla publikationer av Johanna Unga vid Stockholms universitet