Stockholms universitet logo, länk till startsida

Erland SellbergProfessor emeritus

Om mig

Professor emeritus i idéhistoria. Jag disputerade i Göteborg 1979. Efter tjänstgöring som universitetslektor och docent i Göteborg och en kort period i Lund kom jag 1986 till institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet.

Forskning

Min forskning har till stora delar koncentrerats till tidig-modern tid. Jag har huvudsakligen rört mig kring fyra olika företeelser eller problemområden. Min avhandling om den franske 1500-tals filosofen Petrus Ramus och ramismen avspeglar ett intresse för filosofi- och logikhistoria. Ett andra område är framväxten av den tidig-moderna staten. Jag har här i första hand intresserat mig för kyrkans roll. Därigenom har jag kommit in på ämnen och problem som legat nära kyrkohistorien. I anslutning till studier av kyrkan och den tidigmoderna staten under tidigt 1600-tal har jag kommit in på frågor som i hög grad rör organisationen av utbildningen i stormaktstidens Sverige. Knutet till detta intresse för teologi och filosofi i den tidig-moderna staten har varit studier av den lutherska skolastiken och kontroversteologin.

Ett tredje område är den politiska kulturen och retoriken. Mitt intresse för Gustaf II Adolfs lärare, rådgivare och riksråd Johan Skytte är ett uttryck för detta även om jag också haft anledning att särskilt intressera mig för honom i hans egenskap av ramist.
Dessutom har jag i flera fall ägnat mig åt den akademiska kulturens historia, ett traditionellt lärdomshistoriskt forskningsfält.

Mina akademiska studier började med inriktning på klassiska språk. Jag har sedan dess bevarat en i många sammanhang dokumenterad inriktning på den antika kulturens och filosofins betydelse för senare tider. Ett uttryck för detta är en uppsats om den florentinska humanismen i en bok om idéhistoriska miljöer som jag själv har redigerat: "Den skapande staden. Idéhistoriska miljöer" (2002).

Jag är ordförande för Sällskapet för renässans- och barockstudier och har sedan dess tillkomst aktivt deltagit i Barockakademin. Dessutom är jag styrelseledamot i De svenska historiedagarna.