En utredning går till på följande sätt:

1. Anmälan
Det krävs ingen formell anmälan. Det räcker att du berättar om de trakasserier som omfattas av diskrimineringslagen och som du upplever har samband med dina studier här vid universitetet. Varje högskola ska utreda det som händer inom den egna utbildningen. För att din upplevelse av trakasserierna tydligt skall framkomma är det bra om du skriver ner vad som hänt och på vilket sätt kränkningen har samband med de trakasserier som omfattas av diskrimineringslagen. (Vilka trakasserier omfattas av diskrimineringslagen? - Läs mer under rubriken med samma namn.) Du kan få hjälp med att skriva ner din anmälan genom studentkåren.

2. Utredningsarbetet
Utredningen genomförs av universitetets jämlikhetssamordnaren vid Studentavdelningen. Handläggaren ska hålla dig och andra inblandade informerade om ärendets gång och universitetets ställningstaganden. Normalt kontaktas den som anmälts för trakasserier för att ges tillfälle att ge sin syn på det inträffade. Det kan ske genom ett samtal (intervju) eller genom ett skriftligt yttrande. Utredningen skall vara saklig och objektiv.

Handläggaren bör lyssna på dina önskemål om hur ärendet ska hanteras och om vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Kontakta även gärna aktuell studentkår som kan hjälpa och ge dig råd i samband med utredningen. Studentrepresentanterna kan också följa med dig till möten mm.

Du kan när som helst under utredningens gång begära att den stoppas. Universitetet utreder inte trakasserier mot den trakasserades vilja då det blir en ytterligare kränkning av dig som person. Stoppas utredningen ska universitetet fortfarande vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier, men möjligheterna att vidta åtgärder begränsas om man inte kan utgå ifrån den aktuella händelsen.

Utredningen ska utmynna i ett beslut där universitetet tar ställning till om det som inträffat är trakasserier i lagens mening. Det är viktigt att komma ihåg att din upplevelse av att vara kränkt är något som universitetet ser allvarligt på, även om händelsen skulle falla utanför lagen.

Utredningsarbetet kan ta lång tid, till exempel om handläggaren behöver begära in yttranden från flera personer eller enheter. Eftersom trakasserier ofta innebär en djup personlig kränkning rekommenderas du att kontakta Studenthälsan för stöd under den tid utredningen pågår och eventuellt en tid därefter. Du kan också fråga efter stöd från institutionen under utredningstiden, till exempel regelbundna träffar med studierektor, studievägledare eller någon annan lämplig person.

3. Avslutning och uppföljning
Om utredningen kommer fram till att det inte förekommit trakasserier i lagens mening ska du få ett skriftligt beslut om detta. Är du missnöjd med utredningsarbetet eller universitetets ställningstagande kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO är både tillsynsmyndighet för likabehandlingsarbetet och en instans som kan driva diskrimineringsärenden vidare till tingsrätten.

Om utredningen kommer fram till att trakasserier har förekommit/förekommer måste åtgärder vidtas för att trakasserierna skall upphöra. Det kan vara att universitetet vidtar disciplinära åtgärder som avstängning från studier vid universitetet, om det är en annan student som trakasserat. Detta hanteras då av Disciplinnämnden. Gäller det en anställd som har utsatt en student för trakasserier kan det bli fråga om till exempel varning, löneavdrag eller omplacering.

Även när trakasserier har konstaterats ska du få ett skriftligt besked om vad som har beslutats och vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas. En del beslut som rör anställda är dock sekretessbelagda.

Du kan också polisanmäla trakasserier, hjälp med polisanmälan samt råd och visst skydd vid hot m.m. kan du få via Säkerhetenheten. (Läs mer under rubriken Om du blir utsatt för trakasserier).

Institutionen ska följa upp att trakasserierna har upphört. Om trakasserierna fortsätter ska institutionen skyndsamt föra ärendet till disciplinnämnden för ytterligare avstängning av den student som upprepar trakasserierna, eller motsvarande Personalavdelning för anställda som upprepar trakasserierna. Det är därför mycket viktigt att du berättar om du upplever att trakasserierna fortsätter.

Repressalier, det vill säga att du utsätts för diskriminering eller trakasserier i samband med att du påtalar eller har påtalat trakasserier, är förbjudet och betraktas som mycket allvarligt om det inträffar. Kontakta omedelbart den person som håller i utredningen, prefekten eller universitetets jämlikhetssamordnare om du upplever att du utsatts för repressalier.

Se också Handläggningsordning avseende utredning vid trakasserier.