Om su.se och su.se/english

Här följer en övergripande guide för startsidor och ingångar på su.se och su.se/english.

I guiden nedan presenteras sidorna/ytorna på svenska. Principen är att den engelska webben i stort sett ska vara en spegling av den svenska webben när det gäller struktur/ytor.

 

Startsidans ska ge en övergripande bild av universitetets varumärke och snabbt leda besökaren vidare till rätt målgruppsingång. Kort om de olika ytorna på sidan: 

Toppytan

 • Syftet är att signalera varumärke/programförklaring för SU.
 • Ett visst antal budskap och bilder varieras.
 • Växlingar: både bild och budskap byts samtidigt, vid årstidsskiften.
 • Uppdateras av huvudredaktören för su.se.

Budskapen i toppytan hämtas från SU:s strategier och profiltexter och har anpassats något rent språkligt för att fungera på webbplatsen. Bilden ska vara en generell SU-bild över någon del av universitetsområdet under olika årstider.

Skärmdump över startsidans toppyta.

Aktuellt 

 • Syftet är att lyfta ett urval av aktuella nyheter och/eller kalenderhändelser.
 • Nyheter och andra artiklar i aktuelltsnurran ska vända sig till en bred publik, såsom alla studenter vid universitetet eller en intresserad allmänhet.
 • Rekommendationen är att visa minst 3 och max 6 st inlägg.
 • Ska vara ett urval från hela verksamheten. Nyhetsvärderas och uppdateras löpande av ansvariga ingångsredaktörer.
Skärmdump över startsidans Aktuellt-snurra.

Sök utbildning 

Det här är en fast yta med en sökruta som går direkt till utbildningskatalogen. Syftet med blocket är helt enkelt att ge en snabb ingång till utbildningskatalogen. Ytan innehåller ett statiskt budskap som är bestämt av ansvariga för kommunikation kring studentrekrytering.

Skärmdump över ytan för utbildningssök på startsidan.

Infografik 

 • Syftet är varumärkesbyggande, ska visa upp viktiga siffror/budskap med symbolvärde för SU (för bred målgrupp)
 • Uppdateras 1-2 gånger per år 
Skärmdump över blocket med infografik på startsidan.

Nyheter och kalender 

 • Syftet är att visa upp ett flöde av nyheter från universitetet som riktar sig till extern publik och som har ett allmänintresse.
 • Urvalet görs av Press och redaktion vid Kommunikationsavdelningen. Den i Press och redaktion som är redaktör för veckan går in manuellt minst en gång om dagen och plockar upp nyheter från institutioner/centra som passar att synas i nyhetslistan på startsidan.
 • Nyheter/kalenderhändelser på den svenska sajten ska vara på svenska resp. på engelska på su.se/english (övriga språk kan också publiceras i de engelska listorna).
SKärmdump över flöden för nyheter och kalenderhändelser på startsidan.

Banner som leder till ingång/subsajt 

 •  Syftet är att tydligt leda besökare vidare till framför allt Forsknings- och Utbildningsingången.
 • I nuläget ligger det även en banner som länkar till biblioteket på respektive startsida. Kan kompletteras med fler ingångar/subsajter vid behov (utvärderas löpande).
 • Statiskt budskap, uppdateras efter strategier/ profiltexter/rekryteringskommunikation
 • Bakgrundsbild byts 2-4 ggr/år (Utbildning 2 ggr per år)
Skärmdump över banner på startsidan.

Puffar med utvald läsning 

 • Syftet är att fånga upp ingångar till specialsajter/sidor som antingen bidrar till SU:s varumärke eller som är viktiga att visa enligt årsklocka
 • Mestadels fasta puffar som kan ligga länge, som ex. Rektors blogg och Jobba på SU
 • Antingen 3 eller 6 puffar.
 • Uppdateras vid behov av ansvarig huvudredaktör
 • Huvudredaktör byter ut bilder 1 gång per år även om samma budskap ligger kvar
Skärmdump över utvalda puffar längst ner på startsidan.

 

 

Syfte med denna ingångssida är att guida studenter till rätt utbildning och genom studierna. Kort om de olika ytorna på sidan: 

Toppytan 

 • Syftet är att snabbt leda studenter vidare till utbildningskatalogen
 • Något annorlunda mot andra toppytor eftersom det finns en inbyggd funktion (sökyta till katalogen) i ytan
 • Budskapet i toppytan bygger på det framtagna konceptet för studentrekrytering. Sköts av ansvarig ingångsredaktör som stämmer av med ansvariga för rekryteringskommunikation för studenter.
Skärmdump av toppytan på utbildningsingången.

Meny - Studentresan 

Meny som visar studentresan samt utvalda snabblänkar till Nyheter, Kalender samt till utbildningskatalogen, det vill säga de mest eftersökta sidorna på ingången.

Skärmdump av meny på utbildningsingången.

Mosaik 

 • Här lyfts det som är aktuellt på Utbildningsingången enligt årsklocka och med hänsyn till löpande aktuella händelser.
 • Uppdateras av ansvarig ingångsredaktör.
Skärmdump på mosaik på utbildningsingången.

”Box-navigering” 

 • Här presenteras innehållet på sidan. Varje box motsvarar de så kallade genomgångssidorna med underliggande huvudartiklar/samlingssidor
 • Endast innehåll som bor på utbildningsingången kan presenteras här (ej externa länkar)
 • Principen är att en undersida endast ska finnas i en box (finns ett fåtal undantag)
Skärmdump av innehåll i box-navigeringen.

Banner 

 • På utbildningsingången finns flera banners som lyfter olika delar av studentresan.
 • Ska vara budskap som lever längre. Ju längre ner på sidan desto längre kan ett budskap ligga.
 • Uppdateras vid behov av ansvarig ingångsredaktör
Skärmdump av banneryta på utbildningsingången.

Nyheter/Kalender 

 • Syftet är att visa upp ett flöde av nyheter från universitetet som riktar sig till extern publik och som har ett allmänintresse.
 • Automatflöde från alla SU-sajter med global kategori Utbildning.

Se manual med regler för nyhetslistor och globala kategorier

Skärmdump av nyhets- och kalenderflöde på utbildningsingången.

 

 

Forskningsinformation på webben ska stärka SU:s varumärke som forskningsuniversitet. På su.se/forskning visas löpande ett urval av den forskning som SU bedriver. Kort om de olika ytorna på sidan: 

Toppyta 

 • Syftet är att signalera en programförklaring för forskningen vid SU.
 • Budskapet baseras på strategi/profiltext och uppdateras när dessa uppdateras.
 • Bilden uppdateras 2-4 ggr per år (säsongsvis)
 • Ansvarig ingångsredaktör ansvarar för att ytan länkar till relevant innehåll.
Skärmdump av toppyta på forskningsingången.

Aktuellt 

 • Syftet är att lyfta ett urval av 6 st aktuella nyheter och/eller kalenderhändelser.
 • Nyhetsvärderas och uppdateras löpande av Redaktionen på Kommunikationsavdelningen som nås på redaktion@su.se
Skärmdump av ytan för aktuella nyheter under forskningsingången.

I fokus 

 • Syftet är att lyfta den aktiva forskningsverksamheten i form av utvalda aktuella ämnen, projekt och visa nedslag i pågående forskning. 
 • Möjliggör att visa bredden i forskningen vid SU.
 • Puffytorna skiftas ungefär 1 gång per månad. På agendan kan leva längre beroende på omvärlden (till exempel så har coronaforskning varit aktuellt under längre period).
Skärmdump av "I fokus" på forskningsingången.

Tema 

 • Mosaikyta som visar ett urval av tre stycken aktuella teman som för tillfället prioteras av redaktionen vid kommunikationsavdelningen.
 • Länkar till temasidor.
Skärmdump av yta för teman på forskningsingången.

Puffar (liggande) med utvald läsning  

 • Syftet är att fånga upp viktiga sidor som finns under forskning (huvudartiklar/samlingssidor) samt hänvisa till DiVA.
 • Så småningom kommer även ingångar till ”forskningskatalogen” attt finnas med här.
 • Uppdateras vid behov av ansvarig ingångsredaktör
Skärmdump av liggande puff på forskningsingången.

Nyheter/kalender 

 • Syftet är att visa upp ett flöde av forskningsnyheter från universitetet som har bred målgrupp
 • Automatiskt flöde, behöver ej uppdateras av redaktör
 • Alla nyheter/kalenderhändelser som skapas centralt och lokalt (med kategori Forskning) hamnar i listan
Skärmdump av nyhets- och kalenderflöde på forskningsingången.

Genvägar 

 • Syftet är att leda vidare till sidor som är ”besläktade” med forskningsingången – och som målgruppen kan tänkas leta efter.

 • Uppdateras av ansvarig ingångsredaktör.

Skärmdump av genvägar på forskningsingången.

 

 

Ingångssidan Om universitetet visar varumärkesstärkande faktainformation om universitetet som berättar vad SU står för på olika sätt. Informationen visar verksamhetens inriktning, samarbeten, medarbetare/organisation och fakta om området/universitetet. Kort om de olika ytorna på sidan: 

Toppyta 

 • Syftet är att signalera varumärke/en programförklaring för SU.
 • Budskapet baseras på strategi/profiltext och uppdateras när dessa uppdateras.
 • Bilden uppdateras 4 ggr per år (årstidsvis)
 • Ansvarig ingångsredaktör/huvudredaktör ansvarar för uppdatering och att ytan länkar till relevant innehåll.
Skärmdump av toppytan på ingången Om universitetet.

Meny 

 • Meny som visar de olika genomgångssidorna (undersidorna)
 • Presenteras i bokstavsordning eftersom de annars hamnar huller om buller i mobilen
 • Eventuella strukturförändringar görs av ansvarig ingångsredaktör/huvudredaktör.
 • Visas direkt under toppytan (se bilden för toppytan ovan).

Mosaik 

 • Här lyfts det som är aktuellt på Om universitetet-ingången enligt årsklocka och med hänsyn till löpande aktuella händelser.
 • Uppdateras av ansvarig ingångsredaktör/huvudredaktör.

Puffar (liggande) med utvald läsning 

 • Urval av innehåll under Om universitetet. Möjlighet att lyfta annan skärning än enligt menyn ovanför.
 • Bör vara varumärkesbyggande samt eftersökt material som behöver vara extra synligt.
 • Uppdateras av ansvarig ingångsredaktör/huvudredaktör.
Skärmdump av liggande puffar på ingången Om universitetet.

Infografik 

 • Syftet är varumärkesbyggande, visa upp viktiga symbolsiffror (för bred målgrupp)
 • Uppdateras 1-2 gånger per år (dvs när nya siffror finns) av ansvarig ingångsredaktör/huvudredaktör.
Skärmdump av infografik på ingången Om universitetet.

Nyheter/Kalender 

 • Syftet är att visa upp ett flöde av alla nyheter och kalenderhändelser med den globala kategorin Om universitetet.
 • Automatiskt flöde, behöver ej uppdateras av redaktör men ansvarig ingångsredaktör/huvudredaktör justerar vid behov.
 • Alla nyheter och kalenderhändelser som skapas centralt och lokalt med kategori Om universitetet hamnar i listan.

Se manual för regler kring nyhetslistor och globala kategorier.

Skärmdump av nyhets- och kalenderflöde på ingången Om universitetet.

Genvägar 

 • Syftet är att leda vidare till sidor som är ”besläktade” med ingången Om universitetet – och som målgruppen kan tänkas leta efter.
 • Uppdateras av ansvarig ingångsredaktör/huvudredaktör.
Skärmdump av genvägar på ingången Om universitetet.

 

 

Alla nyheter och kalenderhändelser (olika typer av evenemang) skapas och bor under ingången Nyheter (su.se/nyheter och su.se/news) respektive Kalender (su.se/kalender och su.se/calendar).

Se manualen för nyheter och kalender

Skärmdump av sidan för nyheter.
 
Skärmdump av sidan för kalender.

 

 

su.se/tema och engelska su.se/themes visas de temasidor som samlar olika typer av innehåll på en och samma sida. 

Kort om temasidor: 

 • Samlar olika typer av innehåll - tvärvetenskapligt och tvärorganisatoriskt.
 • Besökaren hittar teman via knappar på puffar, i artiklar, sidor i forskningskatalogen, su.se/forskning och su.se/tema
 • Tema kan anges för nyheter, evenemang, forskningsprojekt, forskargrupp, video och relaterad artikel. För nyhets- eller kalenderartikel ska även global kategori anges och för relaterad artikel ska innehållstyp anges (reportage eller porträtt). 

Se regler för temasidor

Press och redaktion på Kommunikationsavdelningen har ansvar för temasidorna. Ett fåtal temasidor är utökade, dessa jobbar Press och redaktion mer aktivt redaktionellt med.

Skärmdump av sidan för tema.

Temasida skiss (4057 Kb)

 

I de nya mallarna finns en funktion för att lägga upp en tillfällig banner som visas högst upp på samtliga SU-sajter. 

En röd banner används vid akut kris/större händelse och beslutas av Kriskommunikationsgruppen.

En blå banner används för viktig information, till exempel för aktuell coronainformation under pandemin. Beslut om blå banner tas av systemförvaltning och huvudredaktör i dialog med ansvariga ingångsredaktörer, och förankras med kommunikationschefen.

Skärdump av blå banner för viktig information.

 

På denna sida