Forskningskatalogen

Forskningskatalogen består av sidor för projekt, ämnen och forskargrupper. Sidorna har kopplingar mellan vararandra, med våra forskares profilsidor och institutionernas webbplatser.

Forskningsinformation på den nya webben utgörs av tre större delar:

  1. en "forskningskatalog": med sidor för projekt, ämnen och forskargrupper och ingångssidor för dessa
  2. forskningsingången på den centrala webbplatsen su.se och su.se/english: visar material och flöden i olika skärningar
  3. forskningsingången på webbplats för institution/centra/institut: visar flöden från forskningskatalogen samt institutionens/centrats/institutets forskning och annan forskningsinformation

Kompletterande delar är också forskares profilsidor, där länkar till projekt och forskargrupper visas, samt temasidor som visar forskning och utbildning i en lite annan skärning.

Huvudredaktör/kommunikatör arbetar tillsammans med forskare som redaktörer för sidorna för projekt, ämnen och forskargrupper. 

Institutionerna börjar nu stegvis att llägga in projekt (första steget) och därefter forskningsämnen och forskargrupper. Du kan se det som redan är inlagt via adressen su.se/vårforskning

Om språkversioner i katalogen

Det finns alltid sidor på två språk (sv/eng) i forskningskatalogen. Den sida som är huvudspråket bör innehålla mer utförlig information.

På det andra språket räcker det med att det finns kort basinformation (ex projektnamn, ingress, basfakta i högerspalten).

 

Alla mallar är flexibla och kan visa önskad mängd och typ av innehåll. Vissa delar är redaktionella (obligatoriska/valbara) och vissa delar har automatflöden från andra delar av webben. Det finns också kopplingar i form av systemgenererade knappar och länkar till andra relevanta sidor, både i forskningskatalogen men även till utbildningskatalogen, forskares profilsidor, temasidor, och till andra webbplatser.

 

Besökaren hittar till katalogen både via su.se och från webbplatser för institutioner/centra/institut. 

Från centrala webben 

Från startsidan och på ingången Forskning på centrala webben kommer det att finnas en sektion på sidorna som leder till de olika delarna i forskningskatalogen.

På centrala ingången Forskning kan också enstaka projekt eller nyheter kring projekt/ämnen/forskare lyftas under Aktuellt eller under I fokus (efter nyhetsvärdering av Press & redaktion vid Kommunikationsavdelningen). 

Från institutionswebben 

På ingången Forskning på institutionens webbplats finns tydliga ingångar till institutionens forskningsämnen, forskargrupper och projekt. Det går också att lyfta enskilda projekt/forskare/forskningsnyheter vid behov under Aktuellt och i toppytan (puffarna som växlar). 

Via samlingssidor

Besökaren hittar direkt till sidor för projekt, forskargrupper och ämnen/subämnen via olika typer av samlingssidor på su.se och på webbplatser för institutioner/centra/institut. Självklart går det även att hitta sidorna via det generella söket.

 

Områden och ämnen

Sida som övergripande listar forskningsområden och ämnen. Besökaren klickar på det ämne som den vill veta mer om. Ämnet kan motsvara 5- eller 3-siffrig kod enligt "Standard för svensk indelning av forskningsämnen" (2016, SCB/UKÄ) eller, i undantagsfall, motsvarande specifik SU-benämning.

skiss på lista med forskningsområden och ämnen på su.se

Ämnen och subämnen

Det finns en sida för ämnet som beskriver ämnet kortfattat och som listar de olika subämnen som finns. Den centrala sidan samlar samtliga subämnen (från olika institutioner om det finns fler). Ämnessidan på webbplats för institution/centra/institut samlar de ämnen och subämnen som den aktuella institutionen/centrat/institutet har. 

skiss Forskningsområden institution

Instruktion och skiss ämnessida


Subämne

Sidan för subämne beskriver subämnet (forskningsinriktning) mer i detalj. Till subämnet kopplas bland annat projekt och forskare.

skiss på Subämnessida

Instruktion och skiss subämnessida 

 

Sidorna för forskargrupper hittas via en samlingssida på su.se som visar alla forskargrupper i bokstavsordning med en filtreringsfunktion på ord i rubrik och ingress. En motsvarande sida finns på webbplats för institution/centra/institut men där enbart de forskargrupper visas som enheten har direkt koppling till (med en eller flera medverkande forskare).

Sidan visar en gruppering av forskare (forskargrupp, avdelning etc – kan vara olika organiserat på olika institutioner). 

skiss forskargrupp

Instruktion och skiss forskargruppsida

 

Projektsidorna hittas via en samlingssida på su.se som visar alla projektsidor i bokstavsordning med en filtreringsfunktion på ord i rubrik och ingress. En motsvarande sida finns på webbplats för institution/centra/institut men där enbart de projekt visas som enheten har direkt koppling till (med en eller flera medverkande forskare).

Projektsidorna ska kunna fungera från att bara visa basinformation till att kunna innehålla även andra artiklar och material, med bilder och video, nyheter och evenemang. Det är den mall i forskningskatalogen som kan innehålla mest redaktionellt eget material.

Skiss forskningsprojekt 

Instruktion och skiss projektsida

 

Puffar/länkar till profilsidor används på sidorna. Profilsidor har nu funktionalitet för att automatiskt visa projekt och forskargrupp som forskaren har koppling till.

skiss ny profilsida

Skiss profilsida (679 Kb)  

Instruktioner

 

Institutioners nyhets- och kalenderartiklar för forskning skapas och visas på sidorna Nyheter forskning och Kalender forskning under su.se/forskning. Där visas också de nyhets- och kalenderartiklar som Press & redaktion skapar.
Läs om hur du skapar och redigerar nyhets- och kalenderartiklar

På sidorna su.se/nyheter och su.se/kalender visas artiklar med global kategori, d.v.s. ett urval av forskningsnyheter och -evenemang enligt de kriterier som finns.
Läs om kriterier för att kategorisera med globala kategorier

Automatgenererade flöden av nyhets- och kalenderartiklar

När du skapar en nyhets- och kalenderartikel för forskning kan du välja om du vill knyta din artikel till en eller flera subämnen, forskargrupper eller projekt. Det gör du under fliken Forskning. Nyheten eller kalenderhändelsen kommer då att visas på vald sida/sidor i forskningskatalogen. Den visas även på sidor för nyheter och kalender på de webbplatser för institutioner/centra som är kopplade till subämnet, forskargruppen eller projektet. På webbplatser för institutioner/centra får artikeln även den lokala kategorin och filterknappen Forskning.

Om du väljer global kategori Forskning, visas artikeln på sidan su.se/nyheter eller su.se/kalender med filterknappen Forskning samt i nyhets- och kalenderflödet på sidan su.se/forskning.

Om du förutom global kategori även väljer ett eller flera teman, så visas artikeln på motsvarande temasida.

På denna sida