Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även språk, lek och omsorg en central roll.

Förskoledidaktik behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen historiskt och i nutid. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt.

Dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärandeprocesser i förskolan historiskt och i nutid.

Det finns sex utpekade forskningsområden i förskoledidaktik:

  • Historiska studier
  • Utvecklingens och lärandets ekologier
  • Värden, mångfald, jämställdhet & hållbarhet
  • Interventionsstudier
  • Professionsstudier
  • Visuell, estetisk och etisk kunskapsproduktion
FUFF visualisering fuffs forskning .PNG

Forskningsinriktningar

Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i barns vardag

Lärande – Hjärna– Praktik: transdisciplinära studier om språk i förskolan (ledande forskningsområde)

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom förskoledidaktik

Forskarutbildning

Forskarutbildning inom förskoledidaktik

Forskarskola för förskollärare

Forskare och organisation

Doktorander inom förskoledidaktik

Forskare och lärare inom förskoledidaktik

Ämnesråd för förskoledidaktik

Avdelningen för förskoledidaktik