Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Fritidshemspedagogik behandlar barns sociala utveckling, bildning och lärande i relation till fritidshemmets verksamhetsfält. Detta område har vuxit fram i växelverkan mellan skolans och fritidshemmets praktiker för att skapa sammanhang i barnets hela dag.
Fritidspedagogikens kunskapsområden handlar till stor del om informellt lärande som kan vara planerat, men minst lika ofta om att man tillvaratar pedagogiska situationer som uppkommer ur barns lek och samspel.

Forskargrupp inom fritidshemspedagogik - Forskning fritidshem

Personal inom fritidspedagogik/fritidshemspedagogik