Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar barns och ungas vardagsliv och livsvillkor ur breda perspektiv. Viktiga frågor som undersöks handlar om barns och ungdomars uppväxt och kulturer i en rad formella och informella arenor, samt barns och ungdomars egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer, både nutida och historiskt.

Ämnet hämtar teorier och metoder från många olika samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga områden, med fokus på de kulturella, sociala och rumsliga sammanhang som barn och ungdomar befinner sig i. Inom ämnet kan du lära dig om allt ifrån barns rättigheter, våld och utsatthet, till barn- och ungdomskultur och ungas migrationsprocesser.

Olika samhällsarenor och institutioner studeras, så som familj, skola och fritidshem, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället. Skillnader och likheter mellan olika barndomar lyfts ur historiska och kulturella perspektiv, och relateras till andra sociala faktorer som klass, kultur, etnicitet och genus.

Forskningsinriktningar inom barn- och ungdomsvetenskap

 • Barn och migration
 • Barn, unga och plats
 • Barn och ungdomars språk
 • Barns fritid
 • Fritidspedagogik
 • Genus och sexualitet
 • Social interaktion och diskursiv teori 
 • Våld

Seminarieserier

 • Högre seminariet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga avdelningen (HS BUVA)
 • Kritiska ungdomsstudier (KUS)
 • Diskursseminariet
 • Fritidshemspedagogiska forskningsseminariet

BUVs kalender

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsvetenskap

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har vi en mängd olika forskningsprojekt.

Läs mer om de olika forsknings- och avhandlingsprojekten inom barn- och ungdomsvetenskap.

Forskare och organisation inom barn- och ungdomsvetenskap

På Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen arbetar ett flertal professorer, universitetslektorer, adjunkter, dokotorander och forskare. Det finns också ett ämneråd för barn- och ungdomsvetenskap. Du finner dem inom barn- och ungdomsvetenskap via nedanstående länkar:

Doktorander inom barn- och ungdomsvetenskap.

Forskare och lärare inom barn- och ungdomsvetenskap.

Ämnesråd för barn- och ungdomsvetenskap.

Forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har utbildning för den som vill studerar till forskare, läs mer om vår forskarutbildning via länken nedan:

Forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.