Lokal antagningsordning för forskarutbildning i arkeologi

Antagningsordningen är fastställd av Institutionsstyrelsen 2015-10-26.

Antagningsdatum

Humanistiska fakultetsnämnden har beslutat att antagning till utbildning på forskarnivå kan ske två gånger årligen och på fasta tider enligt nedan:

Sista ansökningsdag 15 oktober för att påbörja utbildningen 20 januari. Sista ansökningsdag 15 april för att påbörja utbildningen 20 augusti.

Utlysning ska ske senast en månad innan sista ansökningsdag.

Ansökan

Ansökan ska innehålla curriculum vitae, examensbevis eller LADOK-utdrag eller motsvarande som dokumenterar behörighet och akademiska meriter, examensarbeten på kandidatnivå och avancerad nivå eller motsvarande, samt en kortfattad forskningsplan på maximalt 20 000 tecken inklusive blanksteg och eventuella litteraturreferenser Forskningsplanen ska redovisa ämnesavgränsning, forskningsläge, syfte, teoretisk och metodisk förankring. Till ansökan ska även bifogas eventuellt övriga handlingar som dokumenterar förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I ansökan ska också en eller två referenspersoner uppges, till exempel tidigare handledare och/eller arbetsgivare.

Beredning och bedömning av de sökande

Ansökningarna bereds av Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid berörd avdelning som består av ämnets handledarkompetenta lärare och forskare. FUN gör en bedömning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på avsedd tid. Vid bedömningen ser nämnden till sökandens forskningsplan, tidigare meriter (såväl utbildning som vetenskaplig produktion) och samarbetsförmåga. Störst vikt läggs vid den sökandes forskningsplan (relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram).

Vid bedömningen av den sökandens tidigare meriter är kvaliteten på de uppsatser (15-30 hp) som sökanden skrivit inom ämnesområdet av särskild betydelse. Bedömningen omfattar kritisk och analytisk förmåga, kreativitet och självständighet.

Den sökandes samarbetsförmåga bör så långt möjligt styrkas skriftligt. FUN intervjuar de sökande som kan bli aktuella för antagning.

Beslut

FUN lägger ett förslag till Institutionsstyrelsen, som sedan beslutar om antagning, i december för tillträde 20 januari, respektive i juni för tillträde 20 augusti. De sökande delges skriftligen institutionsstyrelsen beslut. Institutionsstyrelsen får bara anta sökande som anställs som doktorand. Institutionsstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Sök bland våra utbildningar