Policy omkostnaden för disputation och avhandlingsproduktion

Institutionen för arkeologi och antikens kultur åtar sig härmed att, med nedan angivna begränsningar, svara för skälig kostnad för disputation och produktion av doktorsavhandling.
De kostnader som ersätts av institutionen är:

  • arvode, rese- och logikostnader för opponenten,
  • rese- och logi kostnader för betygsnämnden.
  • verifierade kostnader för tryckteknisk rådgivning,
  • språkgranskning eller engelsk översättning,
  • tryckning och mångfaldigande i max 300 exemplar, inkl. 50 ex till doktoranden,

Totala kostnader för avhandling och disputation kan inte överstiga bidraget institutionen erhåller från fakulteten, f. n. 40 000 kr.

Villkor för att ersättning skall utgå från institutionen är dels att offert för framställningen godkänts av föreståndaren innan tryckningen påbörjats, dels att forskarutbildningsnämnden tillstyrkt att avhandlingen läggs fram för disputation. Eventuella kostnadsökningar efter det att offerten godkänts ersätts ej av institutionen.
                 
Stockholm den 20 februari 2020

Kerstin Lidén    
Prefekt   

På denna sida