Policy för examensarbeten på främmande språk

Enlig Stockholms universitets språkpolicy för grund- och avancerad nivå (Rektors beslut 2011-09-29, dnr SU 209-1772-10) ska:

Utbildning på grundnivå ges i första hand på svenska (utbildning som särskilt vänder sig till utländska studenter omfattas ej). Det är dock önskvärt att delar/moment av utbildningen/kursen är på engelska eller i förekommande fall på det språk som är utbildningens mål/föremål för studierna.

På avancerad nivå och i utbildningen på forskarnivå ska engelska användas i större utsträckning än på grundnivån. Undervisning kan äga rum på engelska, på svenska eller på svenska och engelska parallellt eller i förekommande fall på det språk som är utbildningens mål/föremål för studierna.

Det finns inga riktlinjer för val av språk för examensarbeten, men praxis är, att för studenter vars modersmål är norska, danska eller engelska står det fritt för studenten att välja att skriva examensarbeten på sitt modersmål. Övriga studenter som önskar skriva sitt arbete på annat språk, hänvisas till handledaren som beslutar om ett språkval. Om student och handledare inte kan komma överens om språkvalet gäller SU:s språkpolicy och fastställd kursplan, dvs. om kursen ges på svenska måste studenten skriva sitt examensarbete på svenska.

Prefekten

 

På denna sida