Etikpolicy för Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Denna etikpolicy är avsedd att vara en vägledning för samtliga anställda och studenter vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Vår etiska policy bygger på följande grundläggande värderingar:
•    Ansvar
•    Hänsyn och öppenhet
•    Likabehandling och rättvisa
•    God undervisning- och studiesed
•    God ledningssed
•    God administrativ sed
•    God forskningssed

Ansvar

Som statlig myndighet har Stockholms universitet och därmed institutionen ett ansvar gentemot anställda, studenter och allmänheten för allt arbete som utförs och även hur det utförs.

Som anställd och student har man själv ett ansvar för hur man utför sitt arbete gentemot varandra och institutionen/Stockholms universitet. Den enskilde forskaren har också ett ansvar gentemot sin forskningsfinansiär.

Hänsyn och öppenhet

Allt arbete som utförs på institutionen ska vara öppet, opartiskt och professionellt. Beslut ska baseras på vetenskapliga och professionella grunder efter noggrann genomlysning. Institutionen skall vara en transparent organisation präglad av delaktighet.
Alla har rätt till personlig integritet, respekt och att känna sig trygg i sin arbets- och studiemiljö. Var därför lyhörd för din omgivnings önskemål och behov.

Meningsutbyte och förutsättningslöst kunskapssökande berikar all vår verksamhet. För att undervisning och forskning skall nå nya mål/kunskaper skall vi ifrågasätta och kritiskt granska uppgifter och fakta vi ställs inför. Men, var frikostig med stöd och uppskattning när något är bra och ge saklig kritik för något som är mindre bra – en viktig utgångspunkt är att formulera kritiken professionellt och att sak och person skiljs åt.

Likabehandling och rättvisa

Institutionens utgångspunkt är alla människors lika värde. Varje medarbetare och student skall visa respekt för varandras olikheter och åsikter och vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans. Institutionen har nolltolerans mot trakasserier, kränkningar, hot och mobbing (exempelvis p.g.a. ålder, sexuell, etnicitet/nationalitet, religion). Var och en har rätt att bli prövad på likvärdiga bedömningsgrunder.
Vid myndighetsutövning – till exempel vid antagning, betygssättning och tjänstetillsättning – måste beslut och ställningstagande vara objektiva och sakligt motiverade.

God undervisnings- och studiesed

Undervisningen vid institutionen, skall oavsett om det är laboration, föreläsning eller seminarium bygga på, ömsesidig respekt och samarbete mellan lärare och studenter.

Undervisningen och examinationer (av varierande karaktär) är obligatoriska på institutionen. För att uppnå en god studiemiljö är det viktigt att studenter respekterar undervisningstillfällen, följer kursanvisningar, lämnar in kursuppgifter i tid och skriver tentamen.

För att uppnå en god studiemiljö är det viktigt att lärare återkopplar kursuppgifter och rättar tentamina inom 15 arbetsdagar. Återkopplingen skall framföras med respekt och vara av sådan art att den hjälper studenten att nå kursens mål.

Det är också viktigt, för studenter och lärare, att visa hänsyn och respektera behoven av tystnad och arbetsro för att få en god arbetsmiljö.

I Institutionens laboratorier är det viktigt att närvara vid säkerhetsgenomgångar och att följa dessa anvisningar.

Hantering av fyndmaterial måste ske med stor respekt och försiktighet. Särskild hänsyn måste tas i beaktande när man undersöker osteologiskt material. Mänskliga kvarlevor är fortfarande att betrakta som individer och som sådana skall de behandlas professionellt och med stor respekt. Det är absolut förbjudet att fotografera och sprida fotografier tagna i laboratorierna utan särskilt tillstånd (för mer information se institutionens Mediepolicy).   

God ledningssed

Prefekten är ytterst ansvarig för institutionen och har som ledare en viktig uppgift i att förmedla institutionens etiska riktlinjer. Som ledare ska hen utgöra det goda exemplet och i sitt uppträdande leva upp till institutionens värdegrund. Förutom prefekten skall enhetschefer och avdelningschefer säkerställa att de anställda känner till den etiska policyn och att policyn och dess riktlinjer efterlevs.

Prefekten är ytterst ansvarig för det arbetsklimat som råder på institutionen. Det är viktigt att hen bidrar till en miljö där medarbetare får verka självständigt och fritt kan framföra kritiska och konstruktiva tankar.

God administrativ sed

Administratörer har en central roll på institutionen och arbetsuppgifterna är mångfacetterade. De kommunicerar och arbetar mot hela universitetet med till exempel information till studenter, anställda och press. Administratörer och tekniker stödjer även, rent praktiskt, studenter och anställda på institutionen.

I sin profession skall administratören stå för ett etiskt förhållningssätt, motverka fördomar och verka för en jämställd och jämlik arbetsmiljö. Känsliga uppgifter om studenter och medarbetare skall behandlas med diskretion och i förekommande fall med sekretess.

God forskningssed

God forskningssed är att beakta krav på objektivitet, opartiskhet och oberoende, ärlighet i kommunikation, öppenhet och tillgänglighet avseende metoder och resultat, att medvetet granska och redovisa sina utgångspunkter, att inte stjäla resultat från andra, att ge rättvisande referenser och erkännanden, att hålla god ordning i sin forskning och sträva efter att bedriva den utan att skada människor, djur eller miljö, samt att värna framtidens forskare.

Avvikelse från etikpolicyn

Medarbetare eller student som upptäcker förhållanden som upplevs strida mot denna policy, skall påtala/anmäla detta. En anmälan kan göras anonymt (studievägledarna har tystnadsplikt).

Om man är anställd ska man i första hand kontakta sin närmaste chef/skyddsombud/jämställhetssamordnare. Om man är student vänder man sig till studierektor, studievägledare, arbetsmiljöombud eller studentråd/studentkåren för råd och vägledning.

Om en forskare misstänks för ”oredlighet i forskning” skall anmälan om misstänkta avvikelser från god forskningssed göras hos rektor. Anmälan bör vara skriftlig.

Om student fuskar eller plagierar skall detta anmälas till studierektor som vidtar åtgärder.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur följer Stockholm universitets etiska principer. För mer information och vägledning se Etisk vägledning – för att hålla en diskussion levande. Se även universitetets Arbetsmiljö och lika villkorspolicy och Plan för lika rättigheter och möjligheter.

Kontaktpersoner på institutionen:

Prefekt: Astri Muren, prefekten@ark.su.se
Arbetsmiljöombud: Ann-Louise Schallin och Anne Monikander, skyddsombud@ark.su.se
Jämställdhetssamordnare: jamlikhet@ark.su.se
Studierektor: Mats Burström och Anna Kjellström, studierektor@ark.su.se
Studievägledare: Anne Monikander, studievagledare@ark.su.se
Ämnesrådet för Institutionen för arkeologi och antikens kultur: ark.su.studentrad@gmail.com
Stockholms universitets studentkår, studiebevakaren för humanistiska fakulteten: studiebevakare.humfak@sus.su.se

 

På denna sida