Forskningsansökningar vid Institutionen för kultur och estetik

Följande instruktioner gäller alla (anställda, icke anställda eller medsökande med huvudsökande vid en annan institution) som avser att söka medel för ett forskningsprojekt.

Senast tre månader före sista ansökningsdag ska sökande lämna in ”Blankett för
godkännande av forskningsansökningar vid IKE” till ämnesansvarig och
forskningsansvarig, som i dialog med ämnet gör en bedömning av projektets kvalitet,
genomförbarhet och ekonomiska villkor. Därefter fattar ämnesansvarig i samråd med
prefekt beslut om forskningsansökan kan gå vidare i beredningsprocessen.

Blankett för godkännande av forskningsansökningar vid IKE (16 Kb)

Checklista för projektansökningar vid IKE:s tvärseminarier (110 Kb)

Senast två månader före sista inlämningsdag ska sökande kontakta ekonom för att
upprätta en budget. Blanketten med prefektens signatur bifogas. Sökande som inte har
fast anställning vid Institutionen för kultur och estetik ska kontakta prefekten för att få uppgift om lön.

Parallellt med detta inleds institutionens granskningsprocess med att den sökande kontaktar Institutionen för kultur och estetiks forskningssekreterare för att boka tid för granskning av ansökan på tvärseminariet. Den signerade blanketten bifogas. Seminariet ska äga rum minst en månad före sista ansökningsdag. Ansökan som presenteras ska vara fullständig, det vill säga innehålla all information som finansiären efterfrågar.

Ansökan granskas av två utsedda läsare som fokuserar på genomförbarhet, samordning
(om flera söker tillsammans), förhållandet mellan teori och empiri, projektplan,
relevans, språkbehandling, samt hur väl ansökan svarar mot utlysningen.
OBS! Granskningsförfarandet är obligatoriskt och sökande förväntas närvara vid minst
två granskningsseminarium innan den egna ansökan granskas.

Inlämning av ansökan

Inför inlämning av ansökan ser den sökande till att i god tid få prefektens underskrift
alternativt digital signering. Kopia på ansökan ska skickas digitalt till
registrator.ike@su.se. Även besked från anslagsgivaren om projektet har beviljats eller
avslagits ska diarieföras.

Beviljande

Om ansökan beviljats ska sökande kontakta prefekt och ämnesansvarig. Det är viktigt
att forskningstidens förläggning anpassas till andra åtaganden vid institutionen. Beslut
om detta fattas av prefekt i samråd med ämnesansvarig och ämnesstudierektor.
Forskaren skickar finansiärens beslut samt fullständiga villkor till ansvarig ekonom och
upprättar tillsammans med denna en ny budget. Ekonomen kontaktar
ekonomiavdelningen för att lägga upp ett projektnummer.

 

Kontakt

Forskningssekreterare

Sonya Petersson

På denna sida