Studenter har fått pris för sina uppsatser

Fyra studenter vid Statsvetenskapliga institutionen har fått stipendium för sina kandidat- och masteruppsatser från Lundbergs stipendiefond.

Foto: Sören Andersson/Stockholms universitet.

Carola och Gustaf Lundbergs stipendium delas ut årligen till studenter som visat särskilt intresse, och särskild fallenhet, för studier rörande kommunala förvaltnings- och redovisningsfrågor. I år har Sara Gustafsson, Hanna Åsblom, Malin Broman och Wilma Freidenvall fått stipendiet för sina uppsatser.

 

En rolig chock

- Det var lite av en chock, men en rolig chock, när jag fick veta att jag fått stipendium för uppsatsen, säger Sara Gustafsson. Jag blev väldigt glad över för att arbetet uppmärksammas, särskilt eftersom jag lagt ner så mycket tid på, och engagemang i, uppsatsen.

Sara, som har läst masterprogrammet i statsvetenskap, skrev om kommuners säkerhetsprogram utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. Säkerhetsprogram är ett dokument som kommuner måste ha som anger hur de ska agera vid kriser.

- Min uppsats är främst teoretisk där jag använder mig av en maskulinitetsteori då jag analyser kommunernas säkerhetsprogram. Det jag kommer fram till är att säkerhetsområdet är maskulint och att det främst är maskulina aktörer som synliggörs och hamnar i fokus i den här typen av dokument.

 

Hur policyintegrering av områdena miljö och jämställdhet kan främja hållbarhet

Hanna Åsblom, som läst det internationella masterprogrammet i samhällsvetenskapliga miljöstudier, tog sin examen för ett år sedan och blev därför glatt överraskad när hon fick besked om att hon fått stipendiet.

- Det kändes jättekul och ett kvitto på att man gjort ett bra jobb.

Temat för Hannas uppsats var policyintegrering och mer specifikt hur integrering av områdena jämställdhet och klimat och miljö kan främja hållbarhet. 

- Jag studerade hur Stockholms stad arbetat med integrering av dessa områden, och jag studerade utmaningar samt möjligheter för synergier inom dessa. Jag analyserade styrdokument och gjorde djupintervjuer med personer som arbetade i kommunen och som satt med i stadens råd för Agenda 2030. Jag kom fram till att det finns utmaningar men också stora möjligheter med att integrera de två områdena. Exempelvis finns det synergier inom områdena stadsplanering och insatser för biologisk mångfald där framgång inom det ena policyområdet kan främja det andra och vice versa.

 

Överraskad och stolt

Malin Broman läste masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation.

- Jag blev både överraskad och stolt när jag fick beskedet om att jag fått priset, särskilt eftersom jag har tänkt söka till forskarutbildningen. Jag tycker att förvaltningspolitik och frågor som rör kommunsektorns utmaningar är väldigt spännande och har fortsatt närma mig frågorna yrkesmässigt efter examen. Det är kul att institutionen uppmärksammar uppsatser som handlar om just kommunal förvaltning.

Malin Bromans uppsats handlar om hur Sveriges kommuner samarbetar i utförandet av kommunal verksamhet genom något som heter mellankommunal avtalssamverkan.

- Först gjorde jag en totalundersökning och kartläggning av förekomsten av avtalssamverkan utifrån olika verksamhetsområden. Därefter inventerade jag samverkansmönster mellan olika kommuntyper utifrån Sveriges Kommuner och Regioners kommungruppsindelning, samt analyserade orsaker till att avtalssamverkan uppstår med förankring i indikatorer på kommunala kapacitetsutmaningar och urbaniseringstrender.

 

Bok väckte idéen till uppsatsen

Wilma Freidenvall gick Politices kandidatprogrammet och tog sin examen i våras. Hon skrev om polisers perspektiv på förutsättningar för implementering av förbudet mot köp av sexuella tjänster.

- Idéen till uppsatsen fick jag när jag läste en bok skriven av en polis som arbetar med att motverka prostitution. Jag tyckte det skulle vara intressant att se hur förbudet mot köp av sexuella tjänster fungerar i praktiken, berättar Wilma. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie där jag intervjuat poliser för att studera vilka förutsättningar som finns för implementering av förbudet. Min uppsats visar att det finns ett visst implementationsgap, och att implementeringen bygger mycket på individuellt intresse och engagemang bland poliserna.

- Det känns kul att uppsatsen uppmärksammas och därmed även denna fråga som jag tycker är mycket viktig.

 

Mer om våra utbildningar i statsvetenskap

Mer om stipendier och uppsatstävlingar