Vanliga frågor och svar angående undervisningsformatet under vårterminen 2022

Med anledning av att regeringen och Folkhälsomyndigheten har aviserat att de flesta restriktionerna som införts för att stoppa spridning av Covid-19 hävs från och med den 9 februari finns nedan information om hur institutionen planerar att successivt återgå till Campus-baserad undervisning. Nedan angivna beslut gäller från och med den 9 februari 2022.

För mer specifik information om kursen du studerar just nu se kursens Athenasida. För information om universitetets ställningstaganden gällande coronaviruset och pandemin se: SU:s information om Covid-19 som uppdateras regelbundet

Universitetsledningen har med anledning av regeringen och Folkhälsomyndighetens beslut publicerat information om att beslutet innebär att det framgent ska ske en successiv återgång till undervisning på Campus. Du kan läsa mer om universitetsledningens beslut här: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

För Statsvetenskapliga institutionens del innebär en successiv återgång till Campus-undervisning att föreläsningar kommer genomföras digitalt under terminsdel B, men att undervisningen planeras återgå i sin helhet till Campus från och med terminsdel C. Seminarier som har planerats att ges digitalt under terminsdel B, kan komma att genomföras på Campus om kursansvarige lärare bedömer att Campus-förlagda seminarier är praktiskt möjligt att genomföra. Det vill därför variera från kurs till kurs under terminsdel B i vilken omfattning seminarier genomförs via Zoom eller på plats. Från och med terminsdel C planeras alla seminarier att genomföras på Campus.

Information om eventuella förändringar i seminariernas genomförande kommer anslås på respektive kurssajt i Athena. Du kan läsa mer om vad som gäller vid frånvaro nedan.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har aviserat att den allmänna rekommendationen om att stanna hemma vid förkylningssymptom som kan vara Covid-19 kvarstår även efter 9 februari. Detta gäller för studenter såväl som personal vid institutionen. Seminarier som planeras att genomföras på plats kan därför, med mycket kort varsel, flyttas till Zoom eller genomföras vid en senare tidpunkt. Information om detta kommer anslås på respektive kurssajt i Athena.

Här finns en sammanställning av terminens olika perioder: Terminsdelar och periodindelning vid SU

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har aviserat att den allmänna rekommendationen om att stanna hemma vid förkylningssymptom som kan vara Covid-19 kvarstår även efter 9 februari.

Institutionen har tidigare beslutat att examinationer under terminsdel A och B ska genomföras genom hemtentamen. Beslutet kvarstår då hemtentamen möjliggör att studenter med mildare förkylningssymptom kan genomföra tentaskrivningen.

Är du däremot sjuk och inte kan genomföra examinationen som planerat erbjuds alla studenter ett omtentatillfälle några veckor efter det ordinarie tillfället. Omtentan kommer också organiseras i form av en hemtenta.

Om du av medicinska skäl (behöver styrkas genom läkarintyg) inte har möjlighet att genomföra det ordinarie- eller omtentatillfället rekommenderar vi dig att kontakta studievägledningen för att diskutera vilka möjligheter du har för att avsluta kursen (se även nedan om fler examinationstillfällen kommer erbjudas).

Vid behov kan institutionen erbjuda fler examinationstillfällen. Om detta blir aktuellt kommer vi erbjuda en uppsamlingstenta närmare sommaren för studenter som har haft särskilda skäl till varför de inte har kunnat genomföra det ordinarie- eller omtentatillfället. Om en uppsamlingstenta blir aktuellt kommer vi återkomma till lite längre fram. Vår erfarenhet från pandemin är dock att de flesta studenterna som läser kurser hos oss skriver antingen ordinarie- eller omtenta i och med att vi använder oss av hemtenta istället för salstenta.

Det kan finnas många skäl till varför du inte kan närvara på seminarier eller andra obligatoriska moment. Oavsett orsak till frånvaro så har alla studenter rätt att vara frånvarande från ett visst antal seminarier på våra kurser. Information om hur många seminarier som gäller för din kurs återfinns i kursanvisningarna, men i vanliga fall rör det sig om ett seminarium per delkurs. Frånvaro måste, oavsett orsak, kompletteras genom ett du lämnar in en kompletteringsuppgift.

Oberoende av pandemin finns det redan olika undantagsbestämmelser vid SU som ger studenter möjlighet att vara frånvarande från fler seminarier än vad kursplan och kursanvisningarna anger. Undantagsbestämmelserna gäller om du har ett särskilt skäl till varför du inte kan närvara. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att du är sjuk eller du är hemma pga. vård av barn. Covid-relaterat frånvaro är också ett särskilt skäl. Om du är osäker på vad som gäller för just dig kan du kontakta ansvarig lärare.

Undantag från närvarokraven måste dock föregås av ett beslut som fattas av din lärare. Beslut om undantag fattas från fall till fall och det räcker att du upprättar en dialog med din lärare som sedan meddelar sitt beslut till dig via mejl. Det är viktigt att understryka att dialogen om undantag från närvarokraven behöver upprättas innan eller i anslutning till seminariets genomförande. Undantag kommer alltså inte tillämpas i fall där frånvaro meddelats din lärare en längre tid efter att seminariet har genomförts om inte frånvaron grundar sig på en mycket allvarlig händelse som förhindrat dig att kontakta din lärare (t.ex. sjukhusvistelse).

Generella undantag från närvarokraven (t.ex undantag från närvaro vid seminarier en hel delkurs) kommer tillämpas mycket restriktivt. Generella undantag kommer prövas från fall till fall och studenter som har särskilda skäl för ett generellt undantag kommer behöva ansöka om detta genom att mejla studentexpedition@statsvet.su.se. Ansökan måste skickas innan kursens början så att kursansvarige hinner planera för alternativa undervisningsformer för studenter som är i behov av detta. I vilken form undervisningen kommer ges bedöms utifrån antalet studenter som är i behov av alternativa undervisningsformer.

Generellt undantag från närvarokraven kommer endast tillämpas i följande fall:

  • om du är utbytesstudent och inte befinner dig i Sverige på grund av inreserestriktioner eller liknande,
  • Om du är antagen till ett av våra internationella program och inte befinner dig i Sverige.
  • Om du har medicinska skäl som du kan styrka genom läkarintyg.

Beslut om alternativa undervisningsformer kommer vara tidsbegränsade och gäller endast för en delkurs i taget.

Vård av barn är ett giltigt skäl för undantag från närvarokraven vid våra seminarier. Är ditt barn sjukt, barnets förskola eller skola är stängd så kan du beviljas undantag från närvarokraven. Undantag från närvarokraven måste dock föregås av ett beslut som fattas av

din lärare. Beslut om undantag fattas från fall till fall och det räcker att du upprättar en dialog med din lärare som sen meddelar sitt beslut till dig via mejl.

Det är viktigt att understryka att dialogen om undantag från närvarokraven behöver upprättas innan eller i anslutning till seminariets genomförande. Undantag kommer alltså inte tillämpas i fall där frånvaro meddelats din lärare en längre tid efter att seminariet har genomförts om inte frånvaron grundar sig på en mycket allvarlig händelse som förhindrat dig att kontakta din lärare (t.ex. sjukhusvistelse).

Oberoende av pandemin har institutionerna mandat att besluta om undantag från behörighetskraven till våra kurser. Undantag ges endast i fall där studenten kan dokumentera genom läkarintyg eller liknande att hen inte haft möjlighet att examineras på vissa moment och därför hänger efter i studiegången. Om du exempelvis har varit sjuk och inte har kunnat delta på ordinarie- och omtentatillfälle och detta leder till att du inte är behörig till kurser kommande termin kan du kontakta oss. Om du har ett särskilt skäl, och kan dokumentera detta, kan vi upprätta ett dispensärende. Undantag från behörighetskraven beslutas om av studierektor från fall till fall.

 

På denna sida