Frågor och svar om tillgodoräknande

Statsvetenskapliga institutionen kontaktas ofta av studenter som har frågor rörande våra program, tillgodoräknande av kurser inom program samt examen. Nedan finns svar på vanligt förekommande frågor.

 

Många studenter kontaktar oss då de har blivit antagen till något av våra program där de läst kurser som motsvarar programmets kurser och vill tillgodoräkna sig kurser de läst vid andra lärosäten och således ”hoppa” fram i programförloppet.  Rent teoretiskt skulle en kurs om 30 högskolepoäng kunna tillgodoräknas vid SU, men är du antagen till ett program tjänar du inget på att tillgodoräkna hel kurs på programnivå. Se exemplet nedan.

Exempel:

Lina har läst statsvetenskap I på Södertörn Högskola, men har nu antagits till Politices kandidatprogram i statsvetenskap och nationalekonomi där statsvetenskap I är programmets första kurs. Lina undrar därför om hon kan tillgodoräkna kursen hon läst i statsvetenskap på Södertörn och ”hoppa” direkt till programmets termin 2 och läsa nationalekonomi I istället.

Svar:

Statsvetenskapliga institutionen rekommenderar inte studenter som läst kurser motsvarande kurser som ges inom våra program att söka sig till våra program. När du antas till något av våra program antas du automatiskt till programmets första kurs och institutionen kan inte garantera dig plats på kurser som ligger längre fram i programförloppet. I och med att du inte kan garanteras plats på någon av programmets kurser längre fram i programförloppet riskerar du att stå utan studier en (eller flera) termin(er) i väntan på att du ”hamnar” rätt i programförloppet.

Våra program riktar sig till nybörjare utan tidigare kunskaper i ämnena. Har du läst motsvarande kurser som ingår i det program du söker till rekommenderas du istället att läsa kurserna som fristående. Om du läser kurserna som ingår i ett program, men som fristående istället får du samma examen som om du skulle vara antagen till program men du riskerar inte att vara utan studier en termin i väntan på att du hamnar rätt i programförloppet.

 

Vi kontaktas regelbundet av studenter som läst program som motsvarar de program vi erbjuder på Statsvetenskapliga institutionen. Många studenter undrar då om de kan ”byta” lärosäte och fortsätta sin utbildning på SU.

Exempel:

Milde har läst pol.kand programmet vid Linköpings Universitet och funderar på att flytta till Stockholm. Hon har därför tagit kontakt med studievägledningen på Statsvetenskapliga institutionen och undrar hur hon ska gå tillväga för att byta lärosäte och fortsätta programstudierna vid SU.

Svar:

Statsvetenskapliga institutionen rekommenderar inte studenter som läst kurser motsvarande kurser som ges inom våra program att söka sig till våra program. När du antas till något av våra program antas du automatiskt till programmets första kurs och institutionen kan inte garantera dig plats på kurser som ligger längre fram i programförloppet. I och med att du inte kan garanteras plats på någon av programmets kurser längre fram i programförloppet riskerar du att stå utan studier en (eller flera) termin(er) i väntan på att du ”hamnar” rätt i programförloppet.

Att byta lärosäte står du fritt att göra genom att anmäla dig till kurser på SU, men observera att våra program riktar sig till nybörjare utan tidigare kunskaper i ämnena och som nämns ovan antas du direkt till programmets första kurs utan garanti för att du kan ”hoppa” längre fram i programförloppet. Har du läst motsvarande kurser som ingår i det program du söker till rekommenderas du istället att läsa kurserna som fristående. Om du läser kurserna som ingår i ett program, men som fristående istället som programantagen får du samma examen som om du skulle vara antagen till program men du riskerar inte att vara utan studier en termin i väntan på att du hamnar rätt i programförloppet.

 

Som student har du rätt att ansöka om att en kurs tillgodoräknas vid SU. En vanligt förekommande fråga från studenter är om de kan tillgodoräkna hela 30 hp kurser vid SU.

Exempel:

Johan har läst statsvetenskap I vid Södertörns högskola och har nu antagits till statsvetenskap I på engelska vid SU. Johan uppger att skälet till varför han har sökt till statsvetenskap I på engelska vid SU är att han i framtiden skulle vilja ansöka om att få sin examen utfärdat vid SU och därför antar han att alla kurserna han har läst måste vara registrerade på SU.

Svar:

Vilka kurser som ska ingå i din examen är något du som student själv väljer vid ansökningstillfället. Det är alltså inte ett tillgodoräknande, men en fråga om vilka kurser du som student vill att ska ingå i din examen. När du söker om examen gör du detta enklast genom att logga in på Mina Sidor i Ladok och när du gör din ansökan kommer alla kurser du läst vid svenska lärosäten upp som valbara alternativ. Vanlig praxis är att man ansöker om att få sin examen utfärdat vid det lärosäte man senast var skriven, men man har rätt att ansöka om, och beviljas ansökan, även få examen utfärdat från ett lärosäte du varit skriven tidigare. En förutsättning för att examen ska kunna utfärdas med kurser från annat lärosäte är att kurserna motsvarar kurser som ges på SU. När det gäller kurser i statsvetenskap så bedömer Statsvetenskapliga institutionen att i de allra flesta fall motsvarar kurser i statsvetenskap vid andra lärosäten de kurser vi ger på SU. Är du osäker får du gärna kontakta oss.

I Johans fall behöver alltså inte ett tillgodoräknande göras då kursen han har läst vid Södertörn i framtiden vill kunna ingå i en examen i statsvetenskap från SU då statsvetenskap A vid Södertörn motsvarar statsvetenskap I vid SU.

 

Ett vanligt förekommande antagande är att kursen som en student läst tidigare ”tillgodoräknas” i examen. Detta är tyvärr ett missförstånd och har inte något med ett tillgodoräknande att göra. När tillgodoräknande görs är det oftast i syfte att ”ersätta” en delkurs som du är antagen till med något du läst tidigare och inte skulle behöva läsa ännu en gång.

Exempel:

Karl har läst statsvetenskap I och II vid SU och ska nu läsa statsvetenskap III på Mälardalens Högskola. Karl undrar om han kan få sin examen utfärdat på SU ändå och således ”tillgodoräkna” statsvetenskap III i sin examen på SU.

Svar:

Vilka kurser som ska ingå i din examen är något du som student väljer själv vid ansökningstillfället. Det är alltså inte ett tillgodoräknande, men en fråga om vilka kurser du som student vill att ska ingå i din examen. När du söker om examen gör du detta enklast genom att logga in på Mina Sidor i Ladok och när du gör din ansökan kommer alla kurser du läst vid svenska lärosäten upp som valbara alternativ. Vanlig praxis är att man ansöker om att få sin examen utfärdat vid det lärosäte man senast var skriven, men man har rätt att ansöka om, och beviljas ansökan även få examen utfärdat från ett lärosäte du varit skriven tidigare. En förutsättning för att examen ska kunna utfärdas med kurser från annat lärosäte är att kurserna motsvarar kurser som ges på SU. När det gäller kurser i statsvetenskap så bedömer Statsvetenskapliga institutionen att i de allra flesta fall motsvarar kurser i statsvetenskap vid andra lärosäten de kurser vi ger på SU. Är du osäker får du gärna kontakta oss.

 

I vissa fall har studenter inte fått slutbetyg på hela kurser om 30 högskolepoäng i statsvetenskap (t.ex. statsvetenskap I). Studenten kan istället ha avslutat tre av fyra delkurser men då slutbetyget för hela kursen inte är registrerat kan inte poängen ingå i examen. Avslutade poäng inom en oavslutad kurs kan inte ingå i en examen om inte ett tillgodoräknande görs. Tillgodoräknandet syftar då på att ”bryta” ut avslutade delkurser från en oavslutad kurs om 30 hp som mindre fristående kurser i statsvetenskap.

Exempel:

Siri har läst tre av fyra delkurser på statsvetenskap I men har efter flera försök inte klarat av kursens första delkurs i politisk teori. Hon har dock läst många andra kurser vid andra lärosäten och har uppnått antalet högskolepoäng som krävs för att ta ut en examen. Det finns dock ett problem för Siri och det är att så länga kursen statsvetenskap I står som oavslutad får hon inte inkludera de delkurserna hon har lyckats avsluta i sin examen. Hon undrar därför om hon kan tillgodoräkna delkurserna som mindre fristående kurser i statsvetenskap.

Svar:

Studenter har rätt att ansöka om att få kurser eller delkurser tillgodoräknade som fristående kurser i statsvetenskap. Delkurserna bryts då ut och registreras som mindre fristående kurser i statsvetenskap. När tillgodoräknandet är registrerat kan kurserna ingå i examen.

Observera dock att om syftet är att ansöka om en examen vars huvudämne är statsvetenskap krävs att examenskriterierna är uppfyllda. För att kunna få en examen i statsvetenskap utfärdat vid SU fordras att kurserna som ska ingå i din examen täcker de ämnesområden som berörs i våra kurser. Det krävs även att du har skrivit en C-uppsats i statsvetenskap och att du läst kurser i metod. I Siris fall innebär det att hon måste ha läst en kurs motsvarande delkursen politisk teori, statsvetenskap I, vid annat lärosäte i Sverige eller utlandet (förutom moment som i övrigt uppfyller examenskriterierna).

 

Många studenter ha studerat utomlands. Antingen som utbytesstudenter eller som ”fristående”. Många studenter har även med sig meriter från länder där de bott tidigare eller kommer ifrån.  Utländska meriter kan delas upp i två huvudgrupper som hanteras lite olika: 1) Utbytesstudenter och studenter som läst mindre motsvarande kurser i statsvetenskap vid lärosäten i utlandet, 2) personer som har gjort stora delar av, eller hela sin utbildning i utlandet.

Vad gäller grupp 1 är detta något som institutionen kan hantera genom att göra en motsvarandebedömning av studentens utländska meriter. Institutionen tittar då på om kurserna du har läst motsvarar några av de kurser som vi erbjuder. Om någon av kurserna motsvarar kurser vi ger kan din utländska merit komma i fråga om att bli tillgodoräknat som den delkurs/ kurs meriten motsvarar.

Om vi däremot ser att kurserna du har läst har en tydlig statsvetenskaplig inriktning, men inte motsvarar några kurser eller delkurser som vi erbjuder görs en bedömning av om kurserna kan tillgodoräknas som ”breddningsstudier” i statsvetenskap. Institutionen fattar då även beslut om vilken nivå kurserna ska ligga på (stats I, II eller III-nivå).

Vad gäller grupp 1 är det lite mer komplicerat och institutionens rekommendation brukar främst att vara att personen söker till den kurs hen vill läsa. När an anmälan till en kurs görs via antagning.se görs en prövning av den sökandens meriter och vad utbildningen motsvarar inom det svenska utbildningssystemet. När du gör en anmälan via antagning.se är det därför viktigt att du laddar upp alla betygsdokument och examenspapper på antagning.se. Utifrån det underlag som skickas in gör antagningen en bedömning av om du är behörig eller inte till den utbildning du har sökt till. Om du har en examen eller någon professionsutbildning från utlandet brukar vi även rekommendera den sökande att kontakta UHR för en så kallat motsvarandebedömning. I UHRs bedömningstjänst får du direkt veta vad din utbildning motsvarar och du kan även ansöka om ett utlåtande där det görs en bedömning av dina utbildningsdokument. Du kan läsa mer om detta här.

Statsvetenskapliga institutionen kan inte fatta några beslut i dessa ärenden, men du kan kontakta oss om du vill att vi ska kika på dina meriter och ge råd om vad du behöver göra för att öka sannolikheten att bli behörig till några av våra kurser. 

På denna sida