Mall för forskningsplan – ansökan, doktorandtjänst vid BUV

Projektbeskrivningen ska omfatta max 2500 ord exklusive referenser och abstract, 12 punkters New Times Roman 1 ½ radavstånd.

 1. Titel på arbetet
  Titeln avspeglar det forskningsproblem och de vetenskapliga fält arbetet ska avhandla.
 2. Abstract: 150-200 ord
  Varför behövs denna studie göras och hur ska den göras? En sammanfattning bestående av problemformulering, syfte, metoder samt ev. teoretiska verktyg eller metod för analys. Vad bidrar studien med till forskarämnet och/eller metodutveckling, samt ev. samhällsnytta?
 3. Inledning
  Inledningen utgör en introduktion till, och kort sammanfattning av ditt forskningsproblem. Inledningen tydliggör vilka olika kunskapsområden och eventuella vetenskapliga discipliner som involveras i studien. Genom att sammanfattande (från det som utvecklas i bakgrunden nedan) hänvisa till vad som redan gjorts i anslutning till ditt forskningsproblem, respektive vad som ev. inte forskats kring, specificerar du sedan ett tydligt och genomförbart syfte samt en eller flera forskningsfrågor. Du ska även anföra på vilket sätt du menar att detta är ett projekt som kan förstås som ett projekt i förskoledidaktik respektive barn- och ungdomsvetenskap (med inriktning om det åberopats i ansökan).
 4. Bakgrund och tidigare forskning
  Bakgrunden ska ge läsaren mer utvecklad kunskap om vad du redan vet från tidigare forskning på ditt problemområde/ditt forskningsproblem. Vad mer specifikt har redan studerats och hur?
 5. Teori och metod (skriv tillsammans eller var och en för sig)
  I metod- och teori avsnitten, två separata eller ett sammanskrivet, besvarar du frågan om hur du uppnår syftet med studien och besvarar dina frågeställningar. Vilka är de datagenererande metoder respektive analysmetoder, och därmed ev. teoretiska verktyg eller annan analysgenererande metod, som du valt att använda? Tydliggör motiven till dina val i relation till tidigare forskning. Forskningsetiska val och genomförandet av etiken skrivs fram integrerat eller i ett eget stycke.
 6. Diskussion
  Synliggör här dina förväntade resultat och ditt bidrag till forskningsfältet och, i förekommande fall, ditt bidrag till praktiken. Här kan du även diskutera forskarrollen och reflektera över genomförbarheten i din studie.
 7. Referenser
  Du väljer själv referenssystem och referenslistan ska vara konsekvent genomförd
På denna sida