Guide till referenshanteringssystemet APA

Här får du som studerar ämnena barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik eller barnkultur en kortare genomgång om hur du refererar i och till texter enligt APA Style.

 

Att referera i och till text enligt APA

Det är viktigt att du kan referera på rätt sätt i dina rapporter och inlämningsuppgifter när du studerar på såväl grundnivå som avancerad nivå. Det finns olika typer av referenshanteringssystem men för ämnena barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik och barnkultur ska referenshanteringssystemet APA även kallat APA Style användas.

Med APA-systemet kan du referera till alla sorters böcker och även filmer till exempel på YouTube. APA-guiden ger dock inte någon vägledning kring värdering av olika källor.

Den aktuella versionen av APA som ska användas är:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

Den finns bland annat tillgänglig via universitetsbiblioteket.

Organisationen American Psychological Assosiation har stort inflytande på referenshantering och står bakom ovan nämnda manual/bok. Manualen innehåller bland annat hur du refererar till olika typer av källor som förekommer i olika medier som böcker, tidskrifter och på internet. Den ger också riktlinjer och ”format” för hur vetenskapliga texter skrivs och utformas. Det är viktigt att använda rätt upplaga av manualen, i detta fall den sjunde som kom ut år 2020.

Nedan kan du ladda ned Guide till referenshanteringssystemet APA som pdf, men observera att pdf:en inte uppfyller tillgänglighetskraven. Pdf:en:en har exakt samma innehåll som texten på denna webbsida.

Referensguide APA för ämnet barn- och ungdomsvetenskap och barnkultur version 2, 210604 (198 Kb)

 

Du som är student inom barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik eller barnkultur hänvisas från och med höstterminen 2020 och framåt till en lathund för APA-systemet som finns tillgänglig via högskolebiblioteket i Skövde. Den svenska guiden ger vägledning till hur referenser utformas och visar på exempel som kan vara lättare att ta till sig. Vägledningen bygger på den engelska APA-manualen ovan (Publication Manual of the American Psychological Association).

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen, baserad på 7th ed (högskolebiblioteket i Skövde)

Den svenska guiden är dock inte heltäckande och därför bör du använda både den svenska och engelska guiden tillsammans. Men de för de flesta uppgifter kommer du långt med den kortfattade svenska guiden.

Innehållsförteckningen ger en överblick gällande referenshantering och visar på exempel kring hur exempelvis YouTube-film ska refereras.

Mer vägledning kring referenser enligt APA

APA-manualen är inte den enda guiden som ger vägledning till studenter och
forskare när det gäller referenshantering. Det finns speciallitteratur som beskriver hur kvalitativt orienterade forskare ska arbeta med detta system. Det finns även anpassade instruktioner som kompletterar eller i delar förändrar APA-stilen. Det finns också studier som undersöker tillämpningen av systemet i relation till olika vetenskapliga traditioner och arbetssätt.

 

Som student kan du få höra att du ska ”följa APA” i en uppgift som du ska skriva och att du ibland även ska ange sidnummer. Det senare är en kompletterande instruktion som kan kan innebära att du vid referat och summeringar av tidigare forskning ska ange var i en text (vilken sida) som något hämtats. Att ange sidnummer eller inte är något som hanteras inom referenssystem, liksom hur författares namn ska skrivas och information om publiceringskanal och förlagsort.

Ett avsteg från APA-riktlinjerna som tillämpas av Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) och Centrum för barnkultur (CBK) gäller webbadresser och så kallade DOI/”digital object identifier” (Publication manual of the American Psychological Association har till exempel följande DOI https://doi.org/10.1037/0000165-000). I studentarbeten och litteraturlistor inom BUVA och CBK behöver denna information inte inkluderas (om inte det har meddelats specifika krav inom kursen).

 

I arbetet med referenser är det viktigt att vara noggrann med detaljer. Att ”nästan” göra rätt kan vid en bedömning av din text betraktas som något som faktiskt är fel. Detta eftersom att referenssystem är system som grundar sig i utformning av en standard och att det handlar om att följa den logik för helhet samt detaljer som systemet inbegriper. Var därför beredd på att ägna tid till referenshanteringen under dina studier.

 

Det finns hjälp och resurser i form av databaser som erbjuder funktioner för att ”ladda ned” en referens. Se exempelvis citattecknet i Google Scholar som ger dig en snabb tillgång till en referens, som kan kopieras och föras in i referenslistan. Notera att detta endast är en del i vad referenshantering innebär. Till detta kommer att sortera referenser, att granska att de är korrekta (då databaser kan innehålla fel i referenser i förhållande till en faktisk publikation) samt att skriva fram referenser på olika sätt i löpande text. Detta kan göras på en rad olika sätt. Information om hur du gör det får du under din utbildning samt via universitetsbiblioteket. Det är viktigt att du tidigt under dina studier själv tar del av riktlinjer och exempel om referenshantering som du sedan använder när du skriver en inlämningsuppgift eller en större uppsats.

Tips och stöd kring referenshantering, referenshanteringsprogram och vetenskapligt skrivande hittar du Stockholms universitetsbibliotek - tjänster och stöd

På denna sida