Omprövning av betyg

Här kan du läsa mer om vad omprövning eller rättelse av betyg innebär och hur du lämnar in din begäran.

 

Vad gäller för omprövning eller rättelse av betyg?

Enligt Högskoleförordningen kan inte ett beslut om betyg överklagas men du som student har rätt att begära omprövning eller rättelse av ditt betyg om du anser att det har blivit felaktigt.

Omprövning av betyg

Omprövning av beslut om betyg kan göras om examinatorn anser att beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning. Då kan examinatorn ändra beslutet om det kan ske snabbt, enkelt och inte innebär att betyget sänks.

Rättelse av betyg

Rättelse av beslut om betyg sker om det är uppenbart att det blivit oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande. Då får felet rättas både till fördel eller nackdel för studenten. Om det innebär att betyget sänks ska du som student först har rätt att yttra dig i frågan. Sänkning av betyg ska endast ske med stor försiktighet och bara när det gäller klara fall.

 

Begära omprövning eller rättelse

För att begära omprövning eller rättelse av betyg ska du fylla i:

Blankett för begäran om omprövning eller rättelse av betygsbeslut (119 Kb)

Av blanketten framgår att du ska motivera din begäran med hänvisning till betygskriterier. Detta gör du genom att ange specifika svar eller delar av text som har examinerats, och motiverar på vilka sätt rättningen/bedömningen inte överensstämmer med betygskriterierna för examinationen.

Det är betyget enligt gällande betygsskala/betygskriterier som omprövas eller rättas. Någon helt ny bedömning av din tentamen eller prov i form av omrättning görs inte. Det är endast examinator som kan ompröva examinationsbeslut.

Du mejlar blanketten och eventuella bilagor i pdf-format till e-post: registrator@buv.su.se

Skriv ”Omprövning” i mejlets ämnesrad.

Det finns inte någon tidsgräns för när en begäran om omprövning kan lämnas in, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din examinator så fort som möjligt.

På denna sida