Plagiat, fusk och disciplinärende

Här kan du läsa mer om fusk i form av plagiat, självplagiering och otillåtet samarbete samt hur disciplinärenden hanteras vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Stockholms universitet. Du hittar också länkar till mer information om hur du undviker plagiat.

 

Olika former av fusk

Det är naturligtvis inte tillåtet att fuska vid studier vid universitet och högskola och Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att inte skriva sin text själv, att kopiera hela eller delar av andras texter eller att samarbeta och hjälpa varandra på ett otillåtet sätt. Att vid en salstentamen medföra otillåtna hjälpmedel, som exempelvis otillåtna anteckningar eller mobiltelefon, räknas också som fusk.

Plagiering

Plagiat är en form av fusk. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text och inte ange varifrån texten kommer och vem som skrivit den. Det räknas som plagiat även om det inte handlar om hela texten utan om delar av en text eller enstaka meningar, eller om att man utgått från någon annans text men omformulerat meningarna, bytt ut ord mot synonymer eller utelämnat/lagt till enstaka ord. Det räknas även som plagiat om den analys eller det resonemang som framläggs, eller textens struktur, är tagna från andras texter.

Det anses alltså vara plagiat om du använder andras ord och idéer så att du får dem att framstå som dina egna. Andras texter kan exempelvis vara kurslitteratur, uppsatser eller examinationsuppgifter samt texter du funnit på nätet. Det anses vara självplagiat om du använder en text du själv har skrivit tidigare och inte anger det i källhänvisningen. Om du citerar kurslitteratur ordagrant räknas det som plagiat om du inte skrivit ut citattecken, även om du anger källan med rätt sidhänvisning.

Otillåtet samarbete

Otillåtet samarbete är en form av fusk. Muntliga diskussioner mellan kurskamrater uppmuntras under utbildningen, eftersom det stimulerar till reflektion och gynnar lärandet. Däremot vid en examinations- eller annan individuell inlämningsuppgift som ska skrivas individuellt och självständigt tillåts inte att studenter hjälps åt. Tidigare inlämnade skriftliga gruppuppgifter ska inte användas i en egen individuell examination om inte det särskilt anges i anvisningen.

Att exempelvis dela med sig av citat, eller enstaka sidor i kurslitteraturen där svaret på en viss fråga finns, kan leda till misstanke om plagiat eller otillåtet samarbete. Detta då textens struktur, det vill säga hur den är uppbyggd, också ska göras självständigt, och inte i samarbete med andra.

 

Fusk leder till disciplinärende

Plagiat av andras eller egna texter samt otillåtet samarbete är fusk och leder till ett disciplinärende, som i sin tur kan leda till avstängning från studierna. Alla lärare är skyldig att anmäla om det finns grund för misstanke om fusk till institutionens prefekt.

I Stockholms universitets Regelbok, avsnitt Utbildning, kan du läsa mer om hur disciplinärenden hanteras vid universitetet:

Riktinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

 

Kontroll av examinationer

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används textjämförelseverktyg och kompletterande sökmotorer för att kontrollera inlämnade texter. När du lämnar in en examination eller inlämningsuppgift motsvarar det ett godkännande från din sida att det inlämnade arbetet får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg. Kontroll görs även vid misstanke om plagiat i enskild text.

 

Att citera källor på rätt sätt

Det är tillåtet att citera andra källor, eller egna tidigare arbeten, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Vid direkta citat måste citattecken användas. För att läsa mer om hur du hanterar referenser korrekt se:

Referensguider för olika ämnen vid institutionen

 

Tips på hur du undviker plagiering

Studie- och språkverkstadens guide till akademisk skrivande

Refero - Antiplagieringsguide

Studenkårens stöd till studenter och doktorander:

Studentkårens ombud - en trygghet vid studierelaterade problem

 

På denna sida