Tillgodoräknande

Här finner du information om vad tillgodoräkning av tidigare studier eller yrkeserfarenhet innebär och hur du ansöker.

Du kan ansöka om att få tidigare högskolestudier, annan utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad, om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll en gång till.

För att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i din examen. Det kan också påverka rätten till studiemedel. Om du har frågor kring detta kontakta en studievägledare innan du ansöker.

 

Hur du ansöker om tillgodoräkning

Du ansöker om tillgodoräkning hos den institution som ger kursen du vill få tillgodoräknad.

För kurser som ges på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ansöker du genom att ladda ner och fylla i blanketten:

Ansökan om tillgodoräknande av kurs BUV. Tillgänglighetsanpassad. (208 Kb)

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt.

Mejla ifylld pdf (bifoga fil) till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

Endast en komplett ansökan kan behandlas med rätt bilagor bifogade enligt följande:

Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.

Kursplan med litteraturförteckning för de kurser som avses, om möjligt från den termin du läste kursen. I förekommande fall ska du även bifoga uppsats. Om du vill tillgodoräkna dig kurser du tidigare läst på Stockholms universitet så finner du de flesta kursplaner i Planarkivet.

Det är viktigt att du tydligt skriver vilka av institutionens kurser eller delkurser som du önskar få tillgodoräknande. Ange noggrant kursens namn och kurskod som ansökan gäller.

I studiegången ser du alla kurser som ingår i ditt program

Kontakta studievägledaren för ditt program om du tänker ansöka om tillgodoräknande för flera av kurserna inom ditt program. Du kan då få hjälp med vilken eller vilka institutioner du ska skicka din/dina ansökan/ansökningar till.

För mer information om tillgodoräknande vid Stockholms universitet se Regler för handläggningsordning för tillgodoräknande.

Om du vill ansöka om tillgodoräkning av kurser inom förskollärarprogram eller grundlärarprogrammet inriktning mot fritidshem, som ges vid annan institution än BUV, vid Stockholms universitet, ska du vända dig till den kursgivande institutionen, se nedan.

Framträdande och retorik, 3,5 hp (kursplan NSNK03)
Kursen ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Specialpedagogik, 7,5 hp (kursplan UQ001K)
Kursen ges inom Förskollärarprogrammet, vid Specialpedagogiska institutionen.

Specialpedagogik, 7,5 hp (kursplan UQ002K).
Kursen ges inom Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem vid Specialpedagogiska institutionen.

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan, 2,5 hp (kursplan JUL300)
Kursen ges vid Juridiska institutionen.

Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp (kursplan JUL104)
Kursen ges vid Juridiska institutionen.

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp (kursplan FI100L)
Kursen ges vid Filosofiska institutionen.

 

Tänk på att den tillgodoräknade kursen inte kan ingå i en examen samtidigt med en godkänd kurs vars innehåll, helt eller delvis, överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet.

Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

 

Handläggningstiden är upp till två månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Om du får avslag kan du överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

 

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande som rör kurser och program vid institutionen vänligen kontakta utbildningsadministratören för berörd utbildningen som du hittar under kontakt på kurs- eller programsidorna under våra utbildningar.

För frågor om tillgodoräkning av utbytesstudier vänligen kontakta internationell koordinator vid institutionen.

För frågor om tillgodoräkning av reell kompetens kontakta vår studie- och karriärvägledning.

 

Studie- och karriärvägledare för förskollärarprogram
Studie- och karriärvägledare grundlärarprogrammet - fritidshem
Studievägledare Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Studievägledare Masterprogram i förskoledidaktik
Internationell koordinator
På denna sida