Studieuppehåll

Om du behöver göra uppehåll i dina studier för en eller flera terminer ska du ansöka om studieuppehåll vid institutionen. Du kan ansöka om studieuppehåll för längst två terminer i taget.

 

Ansökan om uppehåll i studierna

Du ansöker genom att ladda ner blanketten:

Ansökan om studieuppehåll BUV. Tillgänglighetsanpassad. (160 Kb)

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt.

Mejla ifylld pdf (bifoga fil) till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna, under en, eller maxiamalt två, terminer i följd.

Du måste ha ett giltigt skäl till för att få beviljat studieuppehåll.

Giltiga skäl för uppehåll är följande:

 • Föräldraledighet
 • Vård av barn
 • Sjukskrivning under längre period
 • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
 • Studentfackliga uppdrag
 • Tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten

Observera att studieuppehåll inte ska förväxlas med studieavbrott.

För studieuppehåll gäller även att:

 • Anmälan om studieuppehåll ska göras via särskild blankett och lämnas till institutionen i god tid innan studieuppehållet ska börja.
 • Glöm inte att meddela din VFU-plats att du gör ett uppehåll i studierna. När du meddelar återupptag av studier meddelar du även detta till din VFU-plats.
 • Om du beviljas studieuppehåll behåller du din plats på det program du läser men du har inte garanterad plats på någon specifik kurs.
 • Det kan ske förändringar i utbildningen under ditt studieuppehåll som påverkar dina möjligheter att fortsätta enligt den studiegång som du antogs till.
 • Du ansvarar själv för att meddela studieuppehåll till Centrala Studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se. Observera att du kan bli återbetalningsskyldig om du inte meddelar detta.
 • Om du är omregistrerad på kurs behöver du inte anmäla studieuppehåll under den period kursen pågår.

I enlighet med 12 kap. 2 §  högskoleförordningen (1993:100) kan du överklaga ett beslut om avslag på ansökan om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet ska vara skriftligt.

Överklagandet ska adresseras till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas in till:

Stockholms universitet
Studievägledningen
Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen
106 91 Stockholm.

I skrivelsen anger du vilket beslut du vill överklaga, vilken ändring du önskar samt de skäl som du åberopar. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

På denna sida