Forskningsmedel från FORTE avseende 10-årsuppföljning av klienter som varit i behandling för problem

Ninive von Greiff och Lisa Skogens har tilldelats medel från FORTE till det treåriga projektet Återhämtning och identitet – en 10-årsuppföljning av personer som varit i behandling för alkohol och/eller drogproblem

I projekt kommer personer att intervjuas om sin uppfattning av den egna återhämtningsprocessen från alkohol- och/eller drogproblem. Samma personer har intervjuats vid två tidigare tillfällen för fem och för tio år sedan. Projektet förväntas bidra med kunskap både om identitets- och återhämtningsprocesser över tid och om hur den egna uppfattningen om dessa processer kan förändras och hur tidigare eller pågående alkohol- och/eller drogproblem relaterar till andra problem, t ex psykisk ohälsa, ekonomisk och social marginalisering/exkludering.

Ninive von Greiff och Lisa Skogens
Ninive von Greiff och Lisa Skogens. Fotografer: Rickard Kihlström och Niklas Björling