"Alltid en kamp mot tiden" - Ny artikel om hemtjänstpersonal

Rebecka Strandell, forskare inom socialt arbete, har gjort en studie om hur hemtjänstpersonalen upplever arbetets tidsmässiga villkor och vilka strategier de använder för att hantera tidspress i det dagliga arbetet. Studien baseras på 13 gruppintervjuer med anställda inom hemtjänsten, totalt 64 personer.

Rebecka Strandell

Resultatet visar att intervjupersonerna beskriver tiden i arbetet som komprimerad, kontrollerad och oförutsägbar. Personalen framhåller att arbetets tidsmässiga villkor samspelar och bidrar till tidspress i arbetet. Hemtjänstpersonalen redogör också för hur de använder olika strategier för att hantera tidspressen i arbetet.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att arbetet i hemtjänsten präglas av tidsbrist och tidspress. En central slutsats är att personalens strategier för att hantera tidsbrist kan ses som individuella och kortsiktiga. Sådana strategier riskerar att reproducera problematiska tidsmässiga arbetsvillkor och osynliggöra de organisatoriska villkor som sätter ramarna för hur omsorgen kan utföras.

Strategierna kan också tolkas som att personalen på ett sätt tar hänsyn till omsorgstagarnas individuella temporalitet. Att stanna längre, omprioritera uppgifter och omfördela tiden kan tolkas som att personalen upplever ett eget ansvar att anpassa sig till omsorgsarbetets och omsorgstagarnas oförutsägbarhet, kanske för att undvika att känna sig otillräcklig i relation till omsorgstagarnas behov. Samtidigt riskerar strategierna att få negativa konsekvenser för både omsorgspersonalen och omsorgstagarna. 

Strandell, R. (2022). ‘It's always a battle against time’. Experiencing and handling temporal conditions in homecare work. International Journal of Social Welfare, 1– 14. https://doi.org/10.1111/ijsw.12559 

Strandell, Rebecka