Patientinflytande - vad är det?

Patienters inflytande över sin vårdmiljö är viktigt för att få en god hälsovård, men vad innebär egentligen patientinflytande? Ulla-Karin Schön och hennes kolleger har tittat på hur man inom forskningen har mätt detta på olika sätt, eftersom begreppet hittills endast har blivit vagt definierat och inte helt implementerat inom vårdens praktik. 

Genom att se på forskningsartiklar som publicerats de senaste 10 åren har de hittat hela 45 olika sätt att mäta patientinflytande. Dock har de sett att det finns en brist på instrument som ger information om patienters inflytande över både den sociala och fysiska miljön. Även om alla sätt att mäta inflytandet inte med nödvändighet behöver fånga upp båda dessa sidor, visar översikten att det krävs mer forskning för att ytterligare förstå denna viktiga del av kvalitetsarbete inom vården. 

Foto: Niklas Björling

Kylén, M., Schön, U-K., Pessah-Rasmussen, H. och Elf, M. (2022). Patient Participation and the Environment: A Scoping Review of Instruments. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(4):2003. DOI: 10.3390/ijerph19042003

Läs mer om studien