Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete

Kompletteringsutbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete. Den kompletterande socionomutbildningen består av fyra terminers heltidsstudier och leder till en socionomexamen.

Nästa utbildningsstart är höstterminen 2022. Ansökan görs via www.antagning.se under perioden 15/3 - 19/4. OBS! 26 april är sista kompletteringsdag att skicka in dokument, betyg och intyg samt att betala avgift för studieavgiftsskyldiga.  

Behörighet

 • Utländsk kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap från utbildning som förbereder för verksamhet som socialarbetare i utbildningslandet. Kandidatexamen ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3. Engelska 6 eller motsvarande.
 

Programöversikt

Utbildningen inleds under den första terminen med en introduktion till att vara socialarbetare, rättsligagrunder och sociala välfärdsperspektiv i Sverige. Den andra terminen inleds med fortsatta studier i juridik för socialt arbete. Därefter följer verksamhetsförlagd utbildning för att ge studenterna möjlighet att utveckla en professionell yrkesroll och ett reflekterande förhållningssätt till socialt arbete. På termin tre sammanfattar och utvecklar studenterna de kunskaper de förvärvat tidigare genom ett självständigt arbete på kandidatnivå. Det självständiga arbetet förbereds genom fördjupade och breddade studier i vetenskapsteori och forskningsmetod. Den fjärde och sista terminen innebär en fördjupning inom socialt arbete på avancerad nivå.

Introduktion till kompletterande utbildning i socialt arbete 30 hp

Kursplan och litteraturlista SUKSO1, beslutad H21 (248 Kb)

Litteraturlista SUKSO1 gäller från V22 (159 Kb)

Juridik i socialt arbete inom kompletterande utbildning 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande utbildning i socialt arbete 15 hp

Kursplan och litteraturlista SUKSO2, beslutad H21 (241 Kb)

Kursplan SUKSO3, gäller från H22 (240 Kb)

Fördjupning i forskningsmetod och uppsats inom kompletterande utbildning i socialt arbete 30 hp

Kursplan SUKSO4 Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete inom Kompletteringsutbildning (3992 Kb)

 

Obligatoriska kurser på avancerad nivå inom socialt arbete om sammanlagt 30 hp enligt följande

 • Organisation och ledarskap 7,5 hp
 • Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7,5 hp
 • Evidens och kunskap i socialt arbete 7,5hp

Samt en av nedanstående två kurser

 • Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. 7.5 hp 
 • Våld i nära relationer – barn, familj och samhällets responser 7,5 hp 
   
 

Behörighet

Dessa två krav måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att söka utbildningen:

 • Utländsk kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap från utbildning som förbereder för verksamhet som socialarbetare i utbildningslandet. Kandidatexamen ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande
 

Hur du söker utbildningen

Du söker via www.antagning.se  och laddar upp betyg, dokument och intyg enligt anvisningarna här nedan.

 1. Examensbevis på utländsk högskoleutbildning - på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska.
 2. Kursutdrag/bilaga till examensbevis – en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
 3. Kandidatuppsats om den är skriven på engelska alternativt engelskt abstract till kandidatuppsats på annat språk.
 4. Eventuell masteruppsats i socialt arbete om den är skriven på engelska alternativt engelskt abstract till masteruppsats på annat språk.
 5. Betyg på godkänd Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 6. Betyg på Engelska 6 eller motsvarande
 7. Personligt brev, på svenska (max 2 sidor). Din egen beskrivning av din utbildning och vad som gör den lämpad för socialt arbete samt din yrkeserfarenhet som socialarbetare, om du har sådan.

Om du har några av följande dokument, bifoga gärna även dessa. obs! ej obligatoriskt:

 • Utlåtande över din utbildning från Verket för Högskolestudier (VHS) eller Universitets- och högskolerådet (UHR).
 • Tjänstgöringsintyg över yrkeserfarenhet som socialarbetare, översatt till svenska eller engelska.

Ingen komplettering av ytterligare dokument/intyg i ansökan efter sista ansökningsdag.

Bilagor ska översättas och kopior ska vidimeras.

Du ska bifoga engelska eller svenska översättningar av dina dokument/intyg om originalen är skrivna på annat språk. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Scannade original godtas som de är. Däremot ska kopior vidimeras för att visa att de överensstämmer med originalet. Det betyder att en betrodd person, tex en arbetsgivare, en tjänsteman vid myndighet eller en studievägledare (exempelvis Komvux),  skriver sin namnteckning med namnförtydligande på kopian. Den som vidimerar skriver dit sitt telefonnummer och sätter på en stämpel om det är en myndighetsperson.

Sök bland våra utbildningar