Att gå forskarutbildning

Studietiden för att uppnå doktorsexamen är fyra års heltidsstudier och omfattar 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 165 högskolepoäng.

Forskningsområdet socialt arbete innefattar analys av dels orsaker till sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen, etc., dels problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och deras sociala miljö. Det omfattar vidare analys av olika former för lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området.

 

Avhandlingsarbetet är det viktigaste momentet i utbildningen på forskarnivå. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt vetenskapligt arbete inom det sociala arbetets område.

Doktoranden skall genomgå kurser omfattande sammanlagt 75 högskolepoäng. Vissa kurser ges inom ramen för mastersprogrammet och kan skrivas över till utbildningen på forskarnivå. Kurser som anordnas av annan universitetsinstitution kan tillgodoräknas efter godkännande av handledaren.

I utbildningen på forskarnivå ingår även att aktivt delta i det för alla doktorander gemensamma avhandlingsseminariet. Det innebär att doktoranden skall lägga fram papers/avhandlingskapitel samt kommentera andra doktoranders framlagda arbeten.

Antagning görs vid maximalt två tillfällen per år. Vid ansökan skall den sökande bifoga en forskningsplan av vilken framgår det ämnesområde och det syfte doktoranden har för avhandlingen. Också sökandes cv samt tidigare skrifter och övriga handlingar som doktoranden önskar åberopa skall bifogas. I samband med antagningen ska finansieringen vara ordnad för hela studietiden (motsvarande fyra års heltidsstudier). Finansieringen dokumenteras i en så kallad finansieringsplan som godkänns av prefekten tillsammans med respektive doktorand och handledare.

Studieplan forskarutbildning

Licentiater antas endast undantagsvis. Licentiatexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning omfattande 120 högskolepoäng på forskarnivå, varav 75 högskolepoäng utgörs av uppsats. Antagningsförfarandet är detsamma som för doktorander som antas för doktorsexamen.

 

Mer information om forskarutbildning

Forskarstuderande och deras avhandlingsprojekt

Studieplan forskarutbildning

Doktorandrådet

 

Kontakt

Upplysningar lämnas av professor Åke Bergmark eller institutionssekreterare Rickard Högberg , tel 08-16 37 96

Studierektor forskarutbildningen /Director of Studies, postgraduate courses and programmes
Utbildningsadministratör forskarutbildningen
Institutionssekreterare Rickard Högberg

Sök bland våra utbildningar