Handledningsmetodik för VFU-handledare

Vi har en kurs som riktar sig speciellt till de yrkesverksamma socionomer som handleder socionomstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Handledare som tar emot en student i VFU erbjuds plats på kursen "Handledningsmetodik för handledare till socionomstuderande", 7,5 hp. Kursen ges på kvartsfart och läses parallellt med handledningsuppdraget (se bifogade filer nedan). Handledare för student från Stockholms universitet har företräde.

 

Övergripande om kursen

Kursen syftar till att integrera teori och praktik. Den ges på kvartsfart under en termin, parallellt med handledningsuppdraget

 • Historik, definition, funktion och avgränsningar i handledning i verksamhetsförlagd utbildning
 • Ramarnas betydelse i handledningen
 • Teoretiska begrepp av betydelse i handledningen
 • Handledarrollen och den egna personens betydelse i handledningsprocessen
 • Läroallians
 • Lärandefaser
 • Handledningsmetodik
 • Genusmedvetenhet samt normkritiska aspekter på handledningsuppdraget
 • Utvärdering och bedömning av handledningsprocessen
 • Avslutningsprocesser i handledning
 • Evidensbegreppet kopplat till socialt arbete och handledning
 • Praktisk tillämpning och integrering av teori och praktik i handledningsuppdrag

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna

 • Uppvisa kunskap om och förståelse för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för handledning och dess betydelse för handledningsområdet och beträffande handledarrollen.
 • Uppvisa kunskap om och förståelse av genusmedvetenhet och normkritiska aspekter och dess betydelse för handledningsuppdraget.
 • Uppvisa kunskap om och förståelse av den egna personens betydelse och hur det egna förhållningssättet påverkar handledningsrelationen och studentens läroprocess
 • Uppvisa kunskap om och förståelse för evidensbegreppets relevans för handledningsprocessen
 • Kunna omsätta relevanta teoretiska kunskaper i en skriftlig beskrivning av centrala aspekter i den egna handledningsprocessen.
 • I tillämpningsövningar kunna relatera processen i det egna handledningsuppdraget till det egna förhållningssättet samt de teoretiska grunderna i handledning.
 • Etablera en arbetsallians med socionomstudenten
 • Handleda socionomstudenten i att söka kunskap om, reflektera, analysera,och integrera teoretiskt och praktiskt kunnande enligt målsättning för den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • Handleda studenten i att utveckla sin yrkesidentitet och i att förstå det egna förhållningssättet och den egna personens betydelse i samspelet med andra.

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, obligatoriska gruppdiskussioner och obligatoriska tillämpningsövningar med utgångspunkt i det egna handledningsuppdraget

Betygssättning sker enligt en målrelaterad tregradig betygsskala.
VG = Väl godkänd
G = Godkänd
U = Underkänd

De skriftliga betygskriterierna anges i kursbeskrivningen som finns tillgänglig på institutionens hemsida en månad innan kursstart.

Examinationsuppgifter:

 • Individuell skriftlig reflektionsuppgift.
 • Närvaro och uppfyllande av kurskraven vid de obligatoriska seminarierna, gruppdiskussionerna och tillämpningsövningarna.
 • Fullgjort handledningsuppdrag under pågående kurs.

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 100 %.

Kursbetyget baseras på en sammanvägning av den individuella reflektionsuppgiften, skriftliga och muntliga redovisningar vid gruppdiskussioner och tillämpningsövningar i grupp samt fullgjort handledningsuppdrag. Bokstavsbetygen VG och G omvandlas till siffrorna 1-2 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delar av kurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

Vid frånvaro av obligatoriska undervisningsillfällen erbjuds studenten tillfälle att delta vid motsvarande seminarium nästa gång kursen ges.

Konsekvenser av betyget underkänd: Omexamination enligt lärarens instruktion.

Plagiering, självplagiering, otillåtna hjälpmedel och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan for misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

Examinator:

Kursansvarig lärare

Kurslitteraturen fastställs av Institutionsstyrelsen terminen innan kursstart och meddelas senast två månader innan kursen startar.

Litteraturlista SU1044 V20

Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd
utbildning

Supervision methodology for supervisor of social work students in field work
Kurskod: SU1044, 7,5 hp
Grundläggande nivå
Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2019-10-30
Gäller från och med vårterminen 2020

Cajvert, L. (senaste upplagan). Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning.
Stockholm: Studentlitteratur (174 s.).

Hawkins, P. & Shohet, R. (senaste upplagan). Handledning inom behandlande yrken. Lund:
Studentlitteratur.

Karlsson, L.B. & Piuva, K. (senaste upplagan). Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm:
Natur & Kultur (valda delar).

Killén, K. (senaste upplagan). Professionell utveckling och handledning. Lund:
Studentlitteratur.

Lindén, J. (senaste upplagan). Praktikhandledning och professionell utveckling. Lund:
Studentlitteratur.

Mattsson, T. (senaste upplagan). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflexion och praxis.
Stockholm: Gleerups.

Mattsson, T. (2017). Kunskap och lärande i socialt arbete. Om socialarbetare och viljan att
veta. Malmö: Gleerups. (valda delar)

Tillkommer aktuella artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra vetenskapliga material
såsom rapporter, utredningar, bokkapitel, m.m.

Litteraturlista SU1044, gäller från och med V20 (59 Kb) , litteraturlistan som ovan för utskrift.

 

Kontakt

Samordnare för VFU-handledarnas utbildning är studierektor Ylva Donning.

Administrativ studierektor

Sök bland våra utbildningar