Mer information om Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp Under 2021 kommer information om nästa programstart.

Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som har en grundläggande akademisk utbildning med inriktning på människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi om 60 hp, samt därefter arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning.

 

Övergripande om utbildningen

Detta psykoterapeutprogram vänder sig särskilt till dig som har en socionomexamen som grundprofession och utgår ifrån det sociala arbetet som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete. 

 

Termin 1

 • Psykoterapiforskning och det vetenskapliga stödet för psykodynamisk psykoterapi
 • Juridiska och etiska förutsättningar för det psykoterapeutisk arbetet och dess ramar
 • Kärnkompetenser i psykoterapeutisk verksamhet - teori och praktik
 • Grundläggande teori och metod i psykodynamisk psykoterapi

Termin 2

 • Människan i utveckling - psykisk hälsa och ohälsa - personlighet och symptom
 • Psykoterapeuten som klinisk forskare - att studera sin egen verksamhet
 • Systematisk diagnostik - förstå och beskriva psykiska tillstånd
 • Psykoterapeutiskt arbete under handledning påbörjas

Termin 3

 • Kontextualisering av psykodynamisk och relationell psykoterapi - historia, utveckling och tillämpning - att förstå sammanhanget för den psykoterapeutiska traditionen
 • Psykoterapeutiskt arbete under handledning

Termin 4

 • Tillämpningar av psykodynamisk och relationell psykoterapi
 • Fördjupning av teori och metod i psykodynamisk psykoterapi
 • Korttidsterapi med psykodynamiskt och affektivt fokus
 • Psykoterapeutiskt arbete under handledning

Termin 5

 • Integration i psykoterapi - att kunna förstå och arbeta utifrån olika psykoterapeutiska traditioner
 • Psykoterapeutiskt arbete utifrån psykosociala och samhällelig dimensioner
 • Skriva uppsats - eget bidrag till kunskapsbasen
 • Psykoterapeutiskt arbete under handledning med korttidsterapi

Termin 6

 • Integrerande examensarbete i psykoterapi med uppsatsarbete
 • Psykoterapeutiskt arbete under handledning med korttidsterapi
 • Avslutning

För detaljerat innehåll se Kursinformation, där finns anvisningar och scheman för alla terminer. Se även de olika styrdokument som bestämmer innehållet i utbildningen: Utbildningsplan, kursplaner samt kursanvisningar.

 

Delkurser under ubildningen:

Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration (SUT001)
Läs mer i kurskatalogen 

Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration (SUT002)
Läs mer i kurskatalogen 

Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori (SUT003) 
Läs mer i kurskatalogen 

Integrerande examensarbete i psykoterapi (SUT004) 
Läs mer i kurskatalogen 

Psykoterapi under handledning (SUT005)
Läs mer i kurskatalogen

1. Du ska ha någon av följande examina:

 • Socionomexamen tillsammans med en grundläggande psykoterapiutbildning
 • Psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
 • Annan motsvarande examen tillsammans med en grundläggande psykoterapiutbildning

För dig med enbart socionomexamen eller motvarande krävs dessutom att du har gått grundläggande psykoterapiutbildning.

2. Du ska ha läst Svenska 3 och Engelska 5.

3. När psykoterapiutbildningen startar ska minst två år ha passerat efter den tidpunkt för när grundutbildningen i psykoterapi alternativt psykologexamen godkändes i sin helhet.

4. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska och kvalificerade psykosociala arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut företrädesvis med handledarutbildning, under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen.

5. Den sökande skall för att vara behörig till utbildningen ha genomgått egen psykoterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. För att erhålla legitimationsgrundande examen skall studenten även uppvisa underlag, ej daterat längre tillbaka än 5 år vid utbildningens avslutande, för ytterligare 75 timmar egen psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut. Observera att till egenterapi räknas inte coachning, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande.

6. Din arbetsgivare skall intyga att du kommer att arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och kvalificerat psykosocialt arbete inom ditt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen inom utbildningens ram.

Observera att samtliga behörighetskriterier måste vara uppfyllda

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

 • Relevant yrkeserfarenhet
 • Pågående yrkesarbete
 • Möjlighet till patienttillgång avseende individualpsykoterapi
 • Relevant utbildning utöver grundläggande psykoterapiutbildning, så som teoretiska kurser inom det psykoterapeutiska området på universitets- och högskolenivå om minst 7,5 hp.
 • Relevant psykoterapihandledning.
 • Egen psykoterapi om minst 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppterapi

OBS! Ansökan skall skickas elektroniskt enligt anvisningar på den nationella antagningens hemsida, www.antagning.se. Där fyller du i en webbansökan och skickar in de bilagor du vill åberopa. Dessa dokument kommer vi på institutionen för socialt arbete sedan kunna ta del av inför meritvärderingen.

Obs! Kompletteringar till ansökan efter ansökningsdagen kommer inte tas i beaktande.

Dessutom skall ansökan kompletteras med en särskild meritsammanställning som skall skickas per post direkt till institutionen för socialt arbete. I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du skickat in elektroniskt till antagning.se, men du behöver inte skicka in bilagorna igen. Vi ser vad du skickat in, men vill ha en uppställning av dina meriter som vi sedan kontrollerar mot antagning.se. Utöver din Meritsammanställning vill vi att du kompletterar med ytterligare två dokument som du skickar direkt till oss, ett Personligt brev samt ett Arbetsgivarintyg efter den mall som finns angiven i  Formulär meritsammanställning psykoterapiprogrammet (pdf) (343 Kb) . Den delen skickas direkt till:

Institutionen för socialt arbete
Att Jenny Sjöström Svebeck
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

De som är mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad.

 

Kontakt

Programansvarig psykoterapiutbildningen

Sök bland våra utbildningar