Ett nödvändigt ont?

En studie av konsekvenser av att använda sig av externa konsulter för barnavårdsutredningar.

Ann-Sofie Bergman. Foto: privat

Ann-Sofie Bergman, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har tillsammans med Kerstin Arnesson och Ulrika Järkestig Berggren gjort en studie av kommuners och stadsdelars erfarenheter av att använda sig av externa konsulter för att göra barnavårdsutredningar. Bakgrunden till användandet av externa konsulter var den ökning i antalet barnavårdsärenden som vi kunde se under 2013-2017.

Erfarenheterna var till en början var att det medförda flera nackdelar. Kvaliteten på utredningarna blev lidande, det blev dyrt och det var inte heller bra för socionomernas arbetsmiljö. Dock noterar forskarna att användandet av konsulter därefter har utvecklats, på så sätt att kontrakten med konsulterna blivit mer tydliga när det gällde kraven på utredarnas kompetens och erfarenhet. Avtalen har också blivit tydligare när det gäller uppdragens omfattning och innehåll.

Användandet av externa konsulter har inte enbart varit av ondo, konstaterar forskarna. Den nya marknadsorienteringen har medfört att de kommunalt anställda socionomerna fått en höjning av lönenivåerna och därtill även förbättrade arbetsvillkor, något som kanske inte kunnat ske så pass snabbt utan denna påtvingade marknadsorientering.

Här kan du ta del av studien:

Arnesson, K., Bergman, A-S & Järkestig Berggren, U. (2022). Ett nödvändigt ont?: En studie om privata konsulter som genomför barnavårdsutredningar i Sverige. Socialvetenskaplig tidskrift 28(2). DOI: 10.3384/SVT.2021.28.2.4252

Om du vill läsa mer om användandet av konsulter i den sociala barnavården finns även följande artiklar publicerade:

Berggren, U. J., Arnesson, K., & Bergman, A.-S. (2021). The Take-off for Private Consultants in Child Protection Investigations—How Did Sweden Get Here? British Journal of Social Work, 51(4), 1463–1481. https://academic.oup.com/bjsw/article/51/4/1463/6168576

Bergman, A.-S., Arnesson, K., & Berggren, U. J. (2022). Child protection investigations by private consultants or municipally employed social workers: What are the differences for children? JOURNAL OF SOCIAL WORKhttps://doi.org/10.1177/14680173221109710

Ann-Sofie Bergman