Forskning om skadligt bruk i arbetslivet syftar till att minska sjukfrånvaro

Afa Försäkring delar ut 30 miljoner kronor till åtta projekt inom forskningsprogrammet "Skadligt bruk i arbetslivet". Kristina Sundqvist och Jonas Rafi vid Psykologiska institutionen är två av forskarna som nu beviljats finansiering.

Man i täckjacka i snöfall. Foto: Kevin Mach från Pexels.
Foto: Kevin Mach från Pexels.

Skadligt bruk av till exempel alkohol och droger i arbetslivet kan leda till trötthet, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Forskningsprogrammet syftar till att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk.

 


Universell alkoholprevention på arbetsplatsen: Vad kan vi lära av de goda exemplen?

Det finns idag lite forskning om alkoholprevention på arbetsplatser, framför allt om organisatoriska förutsättningar på arbetsplatsen. Detta trots att arbetsplatsen ofta framställs som en lämplig arena för alkoholprevention.

Kristina Sundqvist får 4 700 000 kronor för att undersöka goda exempel, det vill säga arbetsplatser som haft en minskning i andel anställda med riskabel alkoholkonsumtion.

Projektet pågår till december 2025 och väntas ge ny kunskap om organisatoriska faktorer som kan användas i arbetet med att minska skadligt bruk och riskbruk av alkohol hos anställda.

Läs mer om Kristina Sundqvist

Läs mer om forskargruppen Skadligt bruk i arbetslivet – prevention och intervention

 


Att förstå spel om pengar i arbetslivet: ett samlat grepp för att förstå hur kultur, policys och negativa effekter samverkar

Arbetsplatser kan ha en viktig roll när det gäller att upptäcka överdrivet spelande eller spelberoende hos medarbetare. De har också möjlighet att verka förebyggande och bistå med rehabiliterande insatser. Idag saknas dock forskning som tar ett helhetsgrepp på kopplingen mellan arbetslivet och arbetstagares spelvanor.

Jonas Rafi får 3 143 000 kronor för att undersöka hur egenskaper hos arbetsplatser och arbetstagare påverkar spelberoende. I projektet undersöks vilken effekt olika policyer och förekomsten av spel om pengar på arbetsplatsen har på spelberoende. Dessutom kommer projektet att kartlägga negativa konsekvenser av förekomst av spel om pengar på arbetsplatsen.

Projektet pågår till och med december 2025, med målsättningen att ge ny kunskap om hur arbetsplatser kan förebygga spelberoende och arbeta med rehabilitering. Forskningsresultaten väntas ge nytta till både arbetsgivare, forskare och fackliga representanter.

Läs mer om Jonas Rafi