Organisation

Nationalekonomiska institutionen leds av prefekt, ställföreträdande prefekt och en institutionsstyrelse. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Det löpande arbetet svarar ledningsgruppen för som utöver prefekt och ställföreträdande prefekt består av administrativ chef samt studierektorer med samordningsansvar.

 

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och avgör arbetsfördelningen mellan styrelsen och prefekten. Styrelsen fattar beslut om användningen av institutionens resurser, organisationen av arbetet vid institutionen, planer för utbildningen, riktlinjer för anordnande av undervisning och prov m m.

Prefekten Professor Sten Nyberg leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen vid institutionen. Detta görs tillsammans med ställföreträdande prefekt Anna Seim, studierektor för grundutbildningen och Master programme in Economics Adam Jacobsson, studierektor för forskarutbildningen Ann-Sofie Kolm samt administrativ chef Tor Svensson.

Institutionsstyrelsen har följande ledamöter för mandatperioden 2021-2023:

Ordninarie:
 

 • Sten Nyberg, ordförande, prefekt
 • Anna Seim, ställföreträdande prefekt
 • Karolina Ekholm, lärare
 • Johannes Haushofer, lärare
 • Paul Klein, lärare
 • Michael Lundholm, lärare
 • Mikael Priks, lärare
 • Roine Vestman, lärare
 • Cecilia von Mentzingen, TA-representant
 • Vakant, TA-representant
 • Sofia Giovannetti, studeranderepresentant, doktorand
 • Lukas Magnerfelt, studeranderepresentant
 • Vakant, studeranderepresentant

Suppleanter:
 

 • Annika Alexius, lärare
 • Mahmood Arai, lärare
 • Rikard Forslid, lärare
 • Andreas Madestam, lärare
 • Jonas Vlachos, lärare
 • Audrone Mozuraitiene, TA-representant
 • Vakant, TA-representant
 • Hedda Thorell, studeranderepresentant, doktorand
 • Vakant, studeranderepresentant
 • Vakant, studeranderepresentant
 
 • Sten Nyberg, prefekt
 • Anna Seim, ställföreträdande prefekt
 • Tor Svensson, administrativ chef
 • Anders Fogelberg, biträdande administrativ chef
 • Adam Jacobsson, studierektor grund- och avancerad nivå
 • Ann-Sofie Kolm, studierektor forskarnivå
 

Vid Nationalekonomiska institutionen finns det sedan september 2017 ett lokalt Råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). RALV deltar i beredningen inför beslut av institutionsstyrelsen eller prefekten när det gäller frågor om arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och miljö. Institutionens styrdokument ger verksamheten stöd i arbetet med dessa frågor.

Institutionens RALV består av följande ledamöter:

 • Sten Nyberg, prefekt
 • Anders Fogelberg, bitr adm chef
 • Ceclilia von Mentzingen, skyddsombud
 • Jonas Vlachos, skyddsombud
 • Paul Klein, jämställdhetsrepresentant
 • Rikard Forslid, miljörepresentant
 • Yanran Zhu, doktorandrepresentant
 • Vakant, doktorandrepresentant
 • Cristina Valero-Collantes, studentrepresentant
 • Lukas Magnerfelt, studentrepresentant (suppleant)
 

Miljörepresentant på institutionen är Rikard Forslid.

 

Här hittar du de styrdokument som ligger som grund för verksamheten vid Nationalekonomiska institutionen.

Krisplan (2019) (76 Kb)

Åtgärdsplan mot sexuella trakaserier och kränkande särbehandling (133 Kb)

Besluts- och delegationsordning (258 Kb)

På denna sida