Om att arbeta som tolk

Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden. Det beror på vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och arbetets art.

Konferenstolk

Som konferenstolk arbetar du inför en större publik och tolkar som regel från minst två språk. Många internationella organisationer, däribland EU, tillämpar modersmålsprincipen, vilket innebär att du enbart tolkar till ditt modersmål/förstaspråk. Tolkningen sker som regel via en ljudanläggning samtidigt med talarens inlägg (simultantolkning). En konferenstolk skall också kunna tolka konsekutivt och måste behärska en anteckningsteknik, som gör det möjligt att återge tal på upp till 7–8 minuter utan att avbryta talaren under dennes inlägg.

Tolk i offentlig sektor

Som tolk i offentlig sektor tolkar du mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen kan äga rum på migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet. Du måste behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Skrivtolk

Som skrivtolk tolkar du från talad svenska till skriven svenska genom att använda en dator, antingen med ett vanligt tangentbord, så kallad qwerty eller med ett speciellt tangentbord, så kallad veyboard. Metoden med veyboard används också för direkttextning i TV. Du arbetar för personer som har blivit döva eller hörselskadade i vuxen ålder och vars förstaspråk är svenska. Din uppgift är främst att överföra talad svenska till skrift. En annan tolkmetod är TSS (Tecken Som Stöd) vilket innebär att du använder tecken från det svenska teckenspråket som stöd för den talade svenskan.

Teckenspråks- och dövblindtolk

Teckenspråk är förstaspråk för dem som är födda döva eller gravt hörselskadade. Som teckenspråkstolk tolkar du, oftast simultant, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. När du tolkar för en person med dövblindhet används ofta teckenspråket taktilt – personen med dövblindhet avläser teckenspråket genom att hålla sin hand eller sina händer över din hand.

Hur är arbetsmarknaden?

  • De flesta konferenstolkar, tolkar inom offentlig sektor och översättare arbetar som frilansare.
  • Uppdrag för tolkar inom offentlig sektor förmedlas oftast via tolkförmedlingar.
  • Teckenspråkstolkar har ofta fasta anställningar på landstingens tolkcentraler.

Sök bland våra utbildningar