Arbetsmiljö och lika villkor

På Institutionen för lingvistik jobbar vi kontinuerligt med att utveckla en bra arbetsmiljö. Vi verkar för att alla studenter och medarbetare ska omfattas av lika villkor.

Grunden i vårt arbetsmiljöarbete är att alla anställda ska ha en god och hälsosam arbetsmiljö. Medarbetare och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

 

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) sammanträder en gång per termin. Vi går igenom större frågor och gör riskbedömningar kopplade till arbetsmiljön. Rådet består av en arbetsgrupp från institutionens ledning och administration, arbetsmiljöombud och studerandeskyddsombud. Arbetsgruppen sammanträder också för mindre möten varannan vecka.

Nästa stora RALV-möte planeras äga rum i december 2022. Datum meddelas inom kort.

 

Arbetsmiljöombuden är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandeskyddsombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöombud vid Institutionen för lingvistik

Hassan Djamshidpey: hassan@ling.su.se
Åsa Gustafsson: asa.gustafsson@ling.su.se

 

 

Vid universitetet finns fem huvudskyddsombud. De har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden, medverka i utbildning och skyddsronder vid behov med mera. En lista över huvudskyddsombuden med kontaktuppgifter finns via länken nedan. 

Huvudskyddsombud vid Stockholms universitet

 

Studerandeskyddsombuden företräder studenter och doktorander i frågor som rör arbetsmiljö.

Studerandeskyddsombud vid Institutionen för lingvistik

Nora Duggan(doktorand): nora.duggan@ling.su.se

Natalia Kalyva: natalia_kalyva@yahoo.gr

Alexander Näslund: alexander.naslund98@gmail.com

Studentråd

Vid Instututionen för lingvistik finns ett studentråd och ett doktorandråd:

Studentrådet ÄrLing

Doktorandrådet DorLing

På denna sida