Utbildning           

Registrerade studenter: 33 147* (63 % kvinnor)
Helårsstudenter totalt: 27 057 (64 % kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 20 719
*Antal studenter som har varit förstagångs eller fortsättningsregistrerade på någon kurs som högskolan givit någon gång under vårterminen 2019. Källa: UKÄ.

Fördelning helårsstudenter

Humanvetenskapliga området: 23 863

  • Humanistiska fakulteten: 7 744
  • Juridiska fakulteten: 2 536
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten: 13 583

Naturvetenskapliga området: 3 193
(exklusive beställd utbildning och uppdragsutbildning)     

Nybörjarprogram med flest behöriga förstahandsökande per antagen (HT 2019)

1. Juristprogrammet
2. Psykologprogrammet
3. Socionomprogrammet
4. Kandidatprogram i företagsekonomi
5. Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram

Kurser med flest behöriga förstahandssökande (HT 2019)

1. Kriminologi I (distans)
2. Företagsekonomi II, kurspaket
3. Kriminologi I
4. Nationalekonomi I
5. Företagsekonomi I, kruspaket

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 5 953
varav
·    generella examina på grundnivå: 2 550
·    generella examina på avancerad nivå: 1 122
·    yrkesexamina: 2 281

Internationellt studentutbyte:
·    inresande studenter: 1 543
·    utresande: 662
·    antal aktiva utbytesavtal: ca 1000 fördelat på över 50 länder      

Aktiva doktorander: 1 406 (51 % kvinnor)       
Antal avlagda examina på forskarnivå:
·    doktorsexamina: 202
·    licentiatexamina: 29

Forskning      

Sakkunniggranskade publikationer: 3 328 

Största bidragsfinansiärerna:

1. Vetenskapsrådet (VR)
2. Wallenbergsstiftelserna (KAW, MMW; MAW; BWS)
3. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl ERC)
4. Forskningsrådet Formas
5. Riksbankens jublieumsfond (RJ)
6. Sida

16 Profilområden

Humanvetenskapliga området
Barns och ungas världar och villkor
Internationalisering och migration
Kulturarv och historiska processer
Makt, demokrati och välfärd
Normer, rätt och etik
Samhälle, ogranisation och individ
Språk och lärande
Visuella gestaltningar och gränssnitt

Naturvetenskapliga området
Astronomi, kosmologi och partikelfysik
Atomers, molekylers och komplexa kvantsystems fysik
Biologiska membraner
Katalys i organisk kemi
Klimat, hav och miljö
Materialkemi
Matematik teoribildning och modellering
Samspel mellan gener och miljö

Personal      

Medeltal anställda: 5 666   
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 908
varav
Professorer: 481 (34 % kvinnor)      

Ekonomi    

Totala intäkter: 5,3 miljarder kr
varav
·    Anslag (statliga medel): 63 %
·    Bidrag (externa medel): 28 %
·    Avgifter/andra ersättningar: 8 %       
Fördelning intäkter per verksamhetsområde:
·    Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 39 %
·    Forskning och utbildning på forskarnivå: 61 %      

Lokaler     

Lokalkostnad: 753 mnkr       
Lokalyta: 291 787 kvm