Om oss - old

  Välkommen till Institutionen för svenska och flerspråkighet

  På vår institution är vi cirka 140 medarbetare som administrerar, forskar om och undervisar i ämnena svenska, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, nordiska språk, tvåspråkighet, tolkning och översättning.

  Cirka 5000 studenter per år läser hos oss (svenska och nordiska språk ca 2100 varav lärarutbildningen i svenska är ca 900, svenska som andraspråk ca 650 varav lärarutbildningen 120, tvåspråkighet ca 230, tolkning och översättning ca 400, svenska som främmande språk ca 1600).

  Svenska och nordiska språk

  Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

  Svenska som andraspråk

  Ämnets fokus ligger både på svenska språket som ett andraspråk och på inlärning av svenska ur ett andraspråksperspektiv – svenska som andraspråk är med andra ord ett mångfasetterat kunskapsfält. Ämnet omfattar därför såväl analys av språkstruktur och språkbruk som kunskap om språkinlärning och flerspråkighet.

  Tolkning och översättning

  På Tolk- och översättarinstitutet bedrivs främst forskning inom områdena barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning respektive översättning, medieöversättning, skrivtolkning, tolkmedierad interaktion, tolkutbildning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik.

  Vi ger ett kandidatprogram i språk och översättning och ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning liksom masterprogram med inriktning översättning respektive tolkning. Dessutom ger vi den enda konferenstolkutbildningen i Sverige liksom den enda högskoleutbildningen i tolkning med inriktning offentlig sektor.

  Tvåspråkighet

  Forskningsområdena hos Centrum för tvåspråkighetsforskning inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer.

  Lärarutbildning

  I samarbete med Institutionen för språkdidaktik utbildar vi 400–600 lärarstudenter varje termin i teoretiska kurser i svenska och svenska som andraspråk.

  Svenska som främmande språk

  Inom avdelningen Svenska som främmande språk läser varje år totalt ca 2.500 studenter kurser i svenska som främmande språk/andraspråk på olika nivåer. Vi ger dels kurser i svenska för studenter som vill skaffa sig grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier, dels språkfärdighetstränande kurser i svenska för internationella studenter, dvs. utbytes- och gäststudenter vid andra institutioner vid Stockholms universitet som läser svenskkurserna på deltid utöver sina ordinarie studier.

  Kurserna i svenska för internationella studenter ges från nybörjarnivå till mer avancerad nivå, i ett stort antal kurser och parallella grupper.

  För internationella medarbetare som är anställda vid Stockholms universitet ger vi särskilda kurser i svenska på fem olika nivåer.

  Utöver detta ger vi också språkstödjande kurser inom Utländska lärares vidareutbildning samt ett antal skräddarsydda uppdragsutbildningar.

  Tisus

  Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) skrivs varje år av ca 800 testtagare i Sverige (på 6 olika universitet) och ca 350 testtagare i utlandet (på ca 100 olika provorter).