Doktorandanställningar offentliggörs via Stockholms universitets och institutionens webbplatser. Nästa ansökningsperiod öppnar i februari 2023. Du söker i konkurrens med andra sökande från hela världen. Vid ansökningstillfället ska du bifoga en forskningsplan där du beskriver den frågas som du vill undersöka under utbildningen. Vid ansökan ska du digitalt sända in

 • Ett ansökningsbrev
 • CV
 • vidimerade betyg och examina som visar att du har allmän och särskild behörighet
 • tidigare uppsats (magister/master), som ska vara skriven på svenska eller engelska med en engelsk sammanfattning, alt en uppsats på avancerad nivå och en artikel som är publicerad i en refereebedömd tidskrift. Observera att uppsatsen ska kompletteras med en sammanfattning på engelska om max 1 sida 12 punkters typsnitt.
 • forskningsplan på svenska eller engelska om maximalt 5 sidor.

I forskningsplanen ska det framgå vilka frågeställningar och vilket syfte du har för din planerade avhandling samt ur vilket teoretiskt perspektiv och med vilken metodologi studien ska genomföras. Därutöver ska forskningsplanen innehålla en kortfattad forskningsöversikt. Forskningsplanen ska tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden för att säkerställa att du får en handledare som är insatt i avhandlingens kunskapsområde. Information om institutionens forskningsområden finns på institutionens webbplats.

Beslut om antagning av doktorand kan ej överklagas enligt Högskoleförordningen. Antagning av doktorand meddelas i början på juni efter beslut av Institutionsstyrelsen. En anställning för antagen doktorand påbörjas därefter den 1 september. Det kan även förkomma att doktorandtjänster inom projekt annonserad vid andra tillfällen under året.

Behörighet

När vi ska granska din ansökan i sin helhet så prövar vi först din formella behörighet för studier på forskarnivå genom att jämföra dina meriter med följande krav:

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.[1]

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid ansökningstillfället.

Särskild behörighet

För särskild behörighet krävs:

 1. Minst 90 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete/uppsats om minst 15 högskolepoäng, i något av följande huvudområden: pedagogik, internationell och jämförande pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik, barn- och ungdomsvetenskap, specialpedagogik, pedagogiskt arbete,

  eller lärarexamen om lägst 180 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete/uppsats om minst 15 högskolepoäng

  eller studie- och yrkesvägledarexamen, inklusive ett självständigt arbete/uppsats om minst 15 högskolepoäng

  eller minst 90 högskolepoäng inom annat samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde, inklusive ett självständigt arbete/uppsats om minst 15 högskolepoäng.

  I samtliga fall gäller att självständigt arbete/uppsats ska behandla ett relevant problemområde i relation till pedagogiska frågor, teorier och metoder.
 2. Mycket goda kunskaper i engelska, vilket prövas vid antagningen med ett skriftligt och ett muntligt prov.

Även den särskilda behörigheten ska vara uppfylld vid ansökningstillfället och punkt två bedöms vid ansökningstillfällets sista steg.

Sökande med visad formell behörighet går därefter vidare till en sakkunniggranskning av forskningsplanen. Observera att granskare med uppenbart jäv (t.ex. släktskap eller annan personlig relation alt. tidigare handledarskap) inte kommer att bedöma ansökan. Den sökande bör således skriva sin ansökan självständigt utan att söka stöd från institutionens företrädare för att undvika jävssituationer.

Forskningsplanen anonymiseras och går sedan till handledarkollegiet: institutionens professorer och docenter som sedan sätter poäng individuellt(utan samråd) på varje plan i relation till följande kriterier:

 • Stringens i problemformulering i forskningsplanen.
 • Förtrogenhet med det forskningsområde den tänkta avhandlingsplanen avser.
 • Metodologisk och teoretisk medvetenhet och graden av reflexivitet.
 • Kvaliteter i det planerade kunskapsbidraget för disciplinen.
 • Den tänkta studiens eventuella etiska implikationer och det eventuella behovet av etikprövning.
 • Förmåga att uttrycka sig skriftligt och verbalt i akademisk genre.
 • Den planerade studiens realiserbarhet under gällande tidsramar.

Poängen adderas och sökande med högst sammanlagd poäng går vidare till den sista omgången där hela ansökan inkl. tidigare uppsats sakkunniggranskas av en grupp professorer enligt samma kriterier som tidigare. Därutöver kallas de högst rankade till en intervju och provtillfälle där de ska visa att de har mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska. Ett beslut tas sedan av institutionsstyrelsen baserat på vilka sökande som fått högst sammanlagd poäng i de två sakkunniggranskningarna. De sökande meddelas så snart ett beslut är taget under den första halvan av juni.

Kunskaper i akademisk engelska

Forskarutbildning kräver mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska. Våra obligatoriska kurser ges på engelska. Förkunskaperna i engelska bedöms i samband med ansökningsprocessen: Uppsatsen ska kompletteras med en översättning på engelska om max 1 sida 12 punkter om uppsatsen är skriven på svenska. De sökande som går vidare till en andra omgång sakkunniggranskning kallas även till en intervju och språkprov. Vid detta tillfälle ska den sökande berätta om sin forskningsplan på engelska samt visa sina kunskaper i skriftlig akademisk engelska genom att på tid skriva ett abstract på en vetenskaplig artikel som delas ut i samband med intervjun.

Externfinansierad doktorand

Den som vill söka en externfinansierad forskarutbildning inom ramen för en annan anställning, och som därmed har finansiering garanterad för hela studietiden, kan skicka in en ansökan till institutionen senast den 1 mars varje år. Beslut om antagning av externfinansierad doktorand tas av den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden efter beredning och sakkunnigprövning vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Ansökan bedöms på samma sätt som övriga ansökningar i ett anonymiserat förfarande.  Samtliga doktorander måste kunna visa sina kunskaper i akademiska engelska genom att presentera en sammanfattning av tidigare uppsats på engelska, muntligt presentera sin forskningsplan samt sammanfatta en artikel i ett abstract.

Doktorandanställning och individuell studieplan

Den sammanlagda anställningstiden för en doktorand är totalt 48 månaders heltidsanställning. En doktorand ska vara anställd på minst 50 %. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än fyra år på heltid, men bara om det finns särskilda skäl. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller förförtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller s.k. institutionstjänstgöring.

Minst en gång per termin skall handledare och doktorand träffas för att stämma av att studierna följer den uppgjorda individuella studieplanen. Det är huvudhandledarens ansvar att dessa möten äger rum. Både handledare och doktorand har rätt att föreslå ändringar i studieplanen. Prefekten beslutar och skriver under den individuella studieplanen som arkiveras vid institutionen. Handledaren skall varje termin göra en bedömning av om studieplanen följs. Doktoranden skall delges bedömningen. Vid större avvikelse från den individuella studieplanen skall prefekten informeras skriftligt. Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. (HF§ 6:30)

Det kan också vara möjligt att under utbildningstiden göra 10 eller max 20 % institutionstjänstgöring, t.ex. undervisa eller handleda studenters uppsatser. I dessa fall förlängs utbildningstiden med motsvarande den tid man undervisat etc.

Lönen sätts i relation till Stockholms universitets lönestege för doktorander.

 

Välkommen med din ansökan!

 

[1] Det är den sökandes ansvar att inkomma med en tydlig dokumentation och argumentation för sin kompetens i relation till vad som erfordras för en examen på avancerad nivå.