Information om kursen, anmälan och när kursen de ges hittar du på kursens hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kurser Nivå
Avancerad fjärranalys, 15 hp AN
Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp AN
Avancerad hydrologi, 7,5 hp AN
Ekohydrologi, 7,5 hp, sommarkurs 2022 AN
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp GN
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp GN
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp GN
Geografi I, 30 hp GN
Geografi II, 30 hp GN
Geografi III, 30 hp GN
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp AN
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp distanskurs GN
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp GN
Geomorfologiska processer, 7,5 hp distanskurs GN
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp GN
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp distanskurs GN
Glaciologi, 7,5 hp AN
Glaciärer och högalpin miljö, "Tarfala" 7,5 hp, sommarkurs 2021 GN
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp AN
Grön infrastruktur och arella näringar, 15 hp AN
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp GN
Hydrologisk modellering, 15 hp AN
Hållbar konsumtion, 7,5 hp GN
Hållbar samhällsutveckling, 30 hp GN
Internationell miljövård, 15 hp AN
Kartografi och kartdesign, 15 hp, distanskurs GN
Kartografi och kartframställning, 15 hp GN
Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp AN
Klimat och samhälle, 15 hp GN
Klimatvariationer, 7,5 hp, distanskurs GN
Kvartärgeologi, 7,5 hp GN
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp AN
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp AN
Landskapsekologi - teori och design, 15 hp AN
Landskapsekologiskt projektarbete, 7,5 hp AN
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp AN
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), 15 hp AN
Miljövård och miljöarbete, 15 hp GN
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp AN
Naturgeografi, 15 hp GN
Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp GN
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp GN
Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp GN
Paleoglaciologi, 7,5 hp AN
Permafrost, påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp AN
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp AN
Politisk ekologi – markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp AN
Stadsodling- planering miljö och hälsa 7,5 hp sommarkus 2022 GN
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp GN
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp distanskurs och sommarkurs GN
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp distanskurs GN
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp, fältkurs sommarkurs 2021 GN
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp AN
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys, 7,5 hp AN
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp AN
Trafik och miljö, 15 hp AN
Vattenresurser och hållbarhet, 15 hp AN
Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning, 15 hp AN
Examensarbeten/Självständigt arbete  
Examensarbeten på grundnivå kandidatnivå GN
Examensarbete på avancerad nivå masternivå AN
Praktikkurser  
Praktik på grundnivå GN
Praktik på avancerad nivå AN
Kurser inom lärarutbildning/Ämneslärarprogram  
Lärarutbildning